Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, July 17, 2009

VGCS-Tài Liệu GS Nguyễn Xuân Vinh chấp nhận làm tay sai cho VGCS

http://www.lyhuong.net/webdata/hinh/209/GS_NguyenXuanVinh.jpg

GS Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh làm cố vấn, chấp nhận làm tay sai cho
tên giặc việt gian Cộng Sản Trần Anh Kim của 8406?
Nguyễn Xuân Vinh là chủ Tịch của Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCH
Tập thể chiến sĩ QLVNCH có chấp nhận dưới quyền
của giặc Trần Anh Kim người tó chiến công xâm lăng
giết hàng triệu nhân dân Miền Nam không?


http://henvesaigon1.files.wordpress.com/2008/09/trananhkim2bm61.jpg

Trung Tá giặc Cộng Sản Trần Anh Kim đeo nhiều huy chương làm giặc cho HCM


Dưới đây là danh sách những thành phần việt gian hải ngoại liên kết với giặc Trần Anh Kim tập hợp dân chủ cuội của 8406


Khối 8406
Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006
Bloc 8406 of Manifesto on Freedom & Democracy for Viet Nam 2006
vanphong8406@gmail. com


Quyết định thành lập
“Văn phòng hoạt động của Khối 8406
tại vùng Bắc California– Hoa Kỳ”
A - Những căn cứ: + Căn cứ vào “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”, được công bố vào ngày 8 tháng 4 năm 2006 (gọi tắt là “Tuyên ngôn 8406”).
(1). + Căn cứ vào văn kiện “Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam”, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Khối 8406.
2). + Căn cứ vào “Cương lĩnh của Khối 8406”, ngày 8 tháng 10 năm 2006
(3). + Căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển của Khối 8406 hiện nay.

B - Ban đại diện lâm thời Khối 8406

QUYẾT ĐỊNH:
Điều
1:
Nay thành lập “Văn phòng hoạt động của Khối 8406 tại vùng Bắc California– Hoa Kỳ” (viết tắt là: “Khối 8406 – Văn phòng hoạt động Bắc California” hoặc: “K. 8406 – VPHĐ Bắc Cali”).
Điều 2:
“K8406 – VPHĐ Bắc Cali” hoạt động với nhiệm kỳ 2 năm, có các Ban cố vấn, Ban điều phối, Ban thông tin, Ban tài chính và Ban giám sát để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, được quy định trong kế hoạch đính kèm (phần phụ lục). Điều 3: “Khối 8406 – Văn Phòng Hoạt Động - Bắc California” nhiệm kỳ thứ nhất sẽ hoạt động từ 8/4/2009 đến 8/4/2011. Trưởng Ban điều phối “K8406-VPHĐ Bắc Cali” được đề cử có tính cách luân phiên giữa các thành viên trong Ban Điều phối, và có nhiệm vụ phụ trách tổng quát để giải quyết các công việc hàng ngày của Văn phòng, phù hợp với những căn cứ nói ở điều (A). Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm “K. 8406 ‒ VPHĐ Bắc Cali” do Ban điều hành lâm thời Khối 8406 trong nước quyết định.

Việt Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2009. Ban Đại diện lâm thời Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn – Việt Nam
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết (đang vận động dân chủ tại Hoa Kỳ)
3- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình – Việt Nam
4- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế - Việt Nam.
Nơi nhận:
- Các thành viên Ban đại diện lâm thời Khối 8406 (để thực hiện)
- Các thành viên Ban cố vấn, Ban điều phối, Ban giám sát “Văn phòng hoạt động của Khối 8406 tại vùng Bắc California – Hoa Kỳ” (để thực hiện)
- Các thành viên Khối 8406 (để thông đạt)
- Các cơ quan truyền thông (để phổ biến)
- Lưu văn phòng Khối 8406
_____________________________
Phụ lục:
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI 8406
TẠI VÙNG BẮC CALIFORNIA– HOA KỲ
(gọi tắt là: Khối 8406 – Văn phòng hoạt động Bắc California.)

I. Nhu cầu và mục đích thành lập: Căn cứ vào các điều kiện sẵn có tại vùng Bắc California, đã và đang yểm trợ tích cực, phổ biến tin tức hoạt động Khối 8406 với chương trình Phát Thanh Tự do Dân Chủ Yểm Trợ Khối 8406, Lương Tâm Công Giáo, với sự đóng góp yểm trợ bền bỉ, thiết thực từ nhiều năm qua của Quí Nhân sĩ, Quí thành viên trong Ban Đại diện Cộng đồng Bắc California và nhiều Đoàn thể đấu tranh, Quí Cơ quan truyền thông… Để đẩy mạnh công việc yểm trợ cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ ở trong nước được rộng rãi và hữu hiệu hơn nữa tại hải ngoại, việc cần thiết nên làm là thành lập một “Văn phòng hoạt động của Khối 8406 tại vùng Bắc California – Hoa Kỳ” (gọi tắt là: “Khối 8406 – Văn phòng hoạt động Bắc California”), với các mục đích sau:
1. Liên kết các cá nhân, nhóm, ủy ban hay tổ chức sẵn có tại hải ngoại đã từng nỗ lực yểm trợ cho cuộc đấu tranh dân chủ trong nước nói chung và cho Khối 8406 nói riêng, để cùng hoạt động với nhau một cách có tổ chức, đồng bộ và đồng loạt, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các cá nhân, nhóm, ủy ban hay tổ chức yểm trợ nói trên vẫn giữ tính độc lập riêng có của mình.
2. Tạo tính pháp lý cho Khối 8406 với Chính Phủ, Quốc Hội và Chính giới Hoa Kỳ, để họ chính thức công nhận và ủng hộ Khối 8406 tích cực, kịp thời và có hiệu quả thiết thực hơn nữa, v.v…

II. Nhiệm vụ: “Khối 8406 – Văn phòng hoạt động Bắc California– Hoa Kỳ” có các nhiệm vụ sau:

1. Thông Tin:
− Liên lạc với Khối 8406 quốc nội và các đơn vị yểm trợ Khối 8406 tại hải ngoại để nhận những thông tin cần thiết. Đồng thời tổng hợp, lựa chọn và phổ biến những tin tức đã nhận được về sự yểm trợ ấy cho các đơn vị. Dịch thuật các văn kiện của K. 8406 sang các thứ tiếng cần thiết như: Anh, Pháp, … − Thông tin đầy đủ, kịp thời và trung thực những hoạt động, đường lối, chủ trương của Khối 8406 quốc nội.

2. Liên Kết – Điều Phối:
− Liên kết và phối hợp với các tổ chức yểm trợ đã có, thành một “Mạng Lưới Yểm Trợ Khối 8406”. − Tổ chức những buổi họp các thành viên của “Mạng Lưới Yểm Trợ Khối 8406” trên mạng Internet (qua Skype, Paltalk) hàng tháng và những buổi gặp mặt đại diện các đơn vị của Mạng Lưới này hàng năm. − Điều phối những công việc cần làm theo quyết định của những buổi họp nói trên hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

3. Mở rộng tầm ảnh hưởng, tầm hoạt động của Khối 8406 tại Hải ngoại:
1) Hoạt động theo đường lối, cương lĩnh của Khối 8406 Quốc Nội.
2) Mời Đồng Hương Tị Nạn Cộng Sản, các đoàn thể Đấu tranh, các tổ chức Yểm Trợ Khối 8406 Hải Ngoại cùng tham gia đẩy mạnh yểm trợ hoạt động cho các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước và các thành viên của Khối 8406.
3) Ghi danh thu nạp thêm thành viên Khối 8406 tại Hải ngoại.
4) Vận động Chính phủ, Quốc hội; các nhà hoạt động chính trị, nhân quyền, báo giới, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ (NGO), v.v… tại Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh dân chủ tại Việt Namhiện nay. 5) Vận Động Qũy tài trợ hoạt động, việc quản lý thu – chi của Quỹ tài trợ này (nếu có) do Ban điều phối của “K. 8406 – VPHĐ Bắc Cali” quyết định, trên tinh thần công khai, minh bạch. Ban điều hành lâm thời Khối 8406 trong nước không tham gia quản lý Qũy tài trợ này.

III. Nguyên tắc về nhân sự:
1. Để đạt được sự đồng thuận và góp sức từ mọi thành phần đồng hương, “K. 8406 – VPHĐ Bắc Cali” mời các Nhân sĩ có uy tín, Ban Đại diện Cộng đồng, các Đoàn thể đấu tranh có cùng lập trường đấu tranh dân chủ, đấu tranh chống chế độ độc tài, độc đảng, phản dân chủ và phản dân tộc ở Việt Nam hiện nay cùng tham gia đóng góp xây dựng.
2. Quí Thành viên “K, 8406 – VPHĐ Bắc Cali” được mời và tuyển chọn với sự đồng thuận bởi đa số từ Ban Đại diện Cộng đồng, các Nhân sĩ, Hội đoàn tại vùng Bắc California, có quá trình đấu tranh dân chủ, có năng lực, đạo đức; khiêm tốn và uy tín. Dựa trên cơ sở tuyển chọn trên, Ban Đại Diện Lâm Thời Khối 8406 trong nước sẽ ra văn bản bổ nhiệm chính thức, với nhiệm kỳ 2 năm.

IV. Thành phần nhân sự Sau đây là Danh sách Quí Thành viên “Khối 8406 - Văn Phòng Hoạt Động - Bắc California” Nhiệm kỳ 2009 – 2011 (lập theo thứ tự ABC) gồm:
1) Ban Cố Vấn:
Giáo sư Nguyễn Văn Canh.
‒ Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.
2) Ban Điều Phối:
‒ Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm.
‒ Ông Phan Quang Nghiệp (HT Hội đồng hương Quảng Ngãi, Bắc California).
‒ Ông Lương Văn Ngọ (Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCH vùng Tây Bắc Hoa Kỳ)
‒ Ông Nguyễn Phú (Chủ tịch Hội HO ‒ San Francisco)
‒ Luật sư Đỗ Doãn Quế
‒ Ông Phạm Hữu Sơn (Cựu Chủ tịch cộng đồng ‒ Bắc California)
‒ Ông Huỳnh Lương Thiện (Chủ Nhiệm Tuần Báo Mõ San Francisco)
‒ Ông Nguyễn Thomas (Little Saigon)
‒ Ông Đỗ Văn Trảng (Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị ‒ Bắc California).
3) Ban Thông Tin:
‒ Ông Trường Giang (Thi Văn Đàn Bốn Phương)
‒ Cô Lam Hương (Ban Phát Thanh Tự Do Dân Chủ Yểm Trợ Khối 8406)
‒ Ông Ngô Kim Nghĩa (Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị).
4) Ban Tài Chánh:
‒ Bà Trần Nga (Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại ‒ Bắc California)
‒ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Hội trưởng Hội Tương trợ Lạc Việt)
‒ Bà Trần Thị Ánh Tuyết (Hội trưởng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại ‒ Bắc California).
5) Ban Giám Sát:
‒ Ông Nguyễn Văn Thông (Khu Hội cựu Tù Nhân Chính Trị)
‒ Bà Cao Thị Tình (Chủ Tịch Lương Tâm Công Giáo)
‒ Ông Cao Minh Trí (Khu Hội cựu Tù Nhân Chính Trị)
‒ Ông Quốc Việt (Tự Do Dân Chủ Yểm Trợ K. 8406).

Xin chuyểm dùm đến tất cả mọi diễn đàn.
===============
Việt Cộng + Trung Cộng = Việt Tân
Bộ tham mưu Việt Tân có Trung Cộng
Bộ tham mưu Việt Cộng có Trung Cộng
Bộ tham mưu Việt Tân có cả hai Việt Cộng và Trung Cộng.
Trung Cộng có Việt Cộng Phe bắc Công An làm con chó tay sai để thôn tín VN. Việt Tân là back-up trợ thủ, nếu VC phản bội (phe bắc Lê Đức Anh Nguyễn Chí Vịnh TC2 thua phe QĐND cấp tiến miền Nam VVKiệt quân đội Võ Nguyên Giáp), Trung Cộng đưa Việt Tân làm mầm móng thay thế.
Việt Tân không chơi với Mỹ vì không được Mỹ yểm trợ, và Mỹ biết rõ vai trò đó của Việt Tân.
Việt Tân thôn tín toàn bộ mọi sinh hoạt CĐ hải ngoại tức là contractor cho VC và TC để chặn âm mưu VNCH chống Trung Cộng-VC.
Tổ chức chính trị không thể trở thành gia đình trị kiểu đệ nhất VNCH. Việt Tân có cấp lãnh đạo họ Hoàng kiểu truyền nối gia đình hoàng tộc. Không thể, không tốt cho Dân chủ Việt nam tương lai.
VNCH đơn độc chống lại mọi phá hoại ngấm ngầm của Việt Tân từ bấy lâu nay, VNCH chống Việt Cộng. VNCH tự đứng vững cho mình.
Việt Tân ngày càng lộ rõ thế đứng. Việt Tân không phải VNCH. VNCH có Việt Tân là thành phần đối lập NGAY TẠI HẢI NGOẠI. VNCH (có chung VN QDĐảng, Phục Hưng, Đại Việt, Tân Đại Việt, Cần Lao, Phục Việt, GHPGVNTNhất v.v.v), Việt Tân đi con riêng hẳn, hoàn toàn độc lập. Chủ trương Việt Tân lo canh tân đổi mới toàn diện, không chấp nhận màu cờ Vàng VNCH, không CS, nhưng có thể chọn VC, Trung Cộng làm liên minh nếu không thì đơn độc, và một đảng mưu mô sẽ không bao giờ đơn độc. Đơn độc thì tiền đâu để lo toan một hoạt động qui mô rất rõ ràng là cần rất nhiều chi tiêu tốn kém.
VNCH? lãnh tụ phải có back ground quân nhân, không thể chỉ làm trí thức. Điều kiện thứ hai là ngay cả Tập TCSVNCH phải có tổ chức dân chủ rõ ràng, chủ tịch phải 4-5 năm thay người mới qua cuộc bầu cử toàn quân.
./.
An Việt

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------