Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, December 7, 2009

HDH-Nguyen Duc An-Hoang duy Hùng Back Up một bọn côn dồ thân Cộng


Florida Dec 7,2009
I- Tôi hoàn toàn dồng ý với bản va+n dạy bảo Son Tun`g của Kim Âụ
Lối viết lách của Son Tun`g hoàn toàn theo thuật " Vẽ Ma Vẽ Quỉ", chỉ loè bịp duoc nhưng tên thất học như Nguyễn dang Tuấn.
Hồ chí Minh, Phạm va+n Dồng na+m 1957 dã ký va+n thư Chính Thức nhuong biển, Hoàng Sa, Truong Xa cho Trung Cô.ng. Vậy mà Son Tun`g ca tụng Hồ chí Minh là Nguoi Ái Quốc dã tranh dấu giành Dộc Lập cho VN.
Dây là kiểu " Tranh Dấu " cuả Lê chiêu Thống, Trần Ích Ta+c.: Mãi Quốc Cầu Vinh.Ho.c sinh tiểu học hiểu như vậỵ Ngày nay, học sinh sinh viên VN trong nuoc dều biết như thế và coi khinh dám Lê Khả Phiêu, Nông Duc Ma.nh.
Son Tun`g thì không hiểu vì sở truong của Son Tùng là Vẽ Ma Vẽ Qủi , không bao giơ vẽ duoc Ngựa Trâu ( tức là Sự Thật).
Qua hai bài viết: 1- Anh Sáng Paris, Nuoc Mát Saigon ( dọc tai Dai Hội VBQT BLED 3-2008) 2- Nguoi dàn bà Iran bị Ném Dá :dể benh vục cho Dai VNHN.
Chúng ta thây rõ 100% Son tun`g là một tên bệnh hoạn về diền dạt tư tưởng và bệnh hoạn về Cái Ta Vĩ Dại ngu xuẩn của minh, theo Tâm lý Bệnh Hoc thì dây là một ca+n bệnh Aỏ Tuởng Vĩ Daị
II-Vấn dề của nhưng nguoi Quốc gia chân chính là tôn trọng La+`n Ranh Quốc Cô.ng. Những kẻ dâm sau lưng chiến sĩ Quốc gia, xóa bỏ La+n Ranh Quốc Công, phải dóng dấu chàm vào ma+.t chúng.
Cụ Nguyên Du viết về Kiều:" Chư Trinh con một chut này". Vì lý do này hay lý do khác chúng ta dã dể Mất Quê Huong, mất Miền Nam. Chúng ta KHÔNG THỂ dể mất chính nghĩa Quốc gia vì bọn chuyên môn Vẽ Ma Vẽ Qủi như Son Tun`g.
Ngoai tên Chủ tịch DM Nguyen Dang Tuấn, chuyên viên thổi ống du dủ cho Son Tung tại BLED và vụ Dai VBVNHN, công dồng VNHN-Quốc Gia cần phải luu ý toi dồng bọn của Son Tùng, như:
1- Doan huu Dinh ( Chủ tịch Chủ toa doàn Dai Hội VBVNHN 10-2007) : một tên dã na+m trong mạng luoi, hệ thống của Nguyen huu Nghia, Son Tun`g từ Rất lâụ
Doan huu Dinh sa+n sang Back Up Son Tung, Nguyen huu Nghĩa qua danh nghĩa Liên hội Cuu Chiến Sĩ VNCH vùng Dông Ba+'c Hoa Kỳ và Diều hợp Trung Uong Tập Thể CS-VNCH Hải Ngoai ( Chủ tịch là GS Nguyen xuan Vinh).
Doan huu Dinh dã 100% yểm trợ tên thân Cộng Sơn Tun`g và KHÔNG HỀ lên tiếng về Lập Truong thân Cộng của Son Tun`g.
2- LS Hoang duy Hun`g: duong kim Chủ tich BCH-CDVN Houston.
Hoang duy Hung gia nhập ba+ng dảng Nguyen huu Nghĩa & Son Tung tù 1999, khi muoi mạt nhận chuc vụ Chủ tịch Viễn Cư Trung tâm Georgia, VBVNHN.
Tư dó, Hoang duy Hun`g dùng du/ mọi thủ doạn nghề ngiệp sa+~n có dể Back Up bọn Son Tùng, Nguyen Huu Nghĩa, Minh Duc Hoai Trinh, Nguyen Dang Tuấn.
Có nghĩa là Hoang duy Hùng Back Up một bọn côn dồ thân Cộng dể loại dần dà^`n nhưng nhà va+n Quốc gia trong tổ chức VBVNHN.
Hoàng Duy Hun`g KHÔNG ý kiến gì về hai bản va+n Rõ Ràng thân Cộng của Son Tun`g
Nhiều nguoi dà lên NET lột ma+.t nạ tên A+n Cơm Quốc Gia thơ Ma Hô Chí Minh là Son Tung, sau khi dọc kỹ bài :" Ánh Sáng Paris, Nuoc Ma+.t Saigon" của duong sự
Hoang Duy Hun`g, Doàn huu Dịnh Nín Thinh.
Nhiều nguoi công khai lên NET lột ma+.t nạ lập truong bao che bọn thân Cộng của Son Tun`g.
Hoang duy Hun`g, Doan Huu Dịnh Nín Thinh. Nhung Hoang Duy Hun`g lại dánh trống khua chiêng biểu diễn màn Hạ Cờ CSVN và biểu tình phản dối Nguyen Minh Triết. Có diễu gì mâu thuẫn, bất ổn trong qúa trin`h Thân Công và chống Cộng của Hoang duy Hun`g? \
Xin thưa ra+`ng KHÔNG: Hoàng duy Hun`g chưa bao giơ chống Hồ chí Minh. Hoang Duy Hun`g dà và dang là tay chân của bọn thân Công Son Tun`g.
Màn biễ?u diễn chống Cộng Nguyen Minh Triết, Nguyen tấn Dũng của Hoang duy Hun`g có ý nghĩa như trò Vẽ Ma Vẽ Qủi của Son Tùng, dể tung hỏa mù vẽ^ phía nhưng nguoi Vn Quốc Gia yếu bóng vía nhu GS Nguyen xuan Vinh, các quan Chóp Bu Tiếm Danh Công Dồng Nguyen Bác A;i, Truong Ngoc Tích, Nguyen va+n Tần.
Vì thê", GS Nguyen xuan Vinh ( Chủ tịch Tạp Thể CS-VNCH-HN) Nín thinh.
Nguyen bác Ai, Nguyen va+n Tần, Truong ngọc Tích: nhưng tên Tiếm Danh Cộng Dồng, chống Cộnh hung hãn ba+ng mồm: Nín Thinh.
Nhưng tên Nguyên va+n Tân, Chu bá Yến hung hãn nhân danh CĐHN dể xách dộng biểu tin`h chống Ca sĩ Ba+ng Kiều: Nín Thinh.
Vậy chớ các Ngài, cac Ông các bà dang dứng ở vị trí Lãnh Dạo Chop Bu của Công Dồng( dù da số chỉ là loại Chop Bu Tiếm Danh) Làm Gì, Nghĩ Gì, hiể u biết duoc nhưng gì về thủ doạn của bon thân Cộng dang xoi mòn La+n Ranh Quốc Cộng như Son Tun`g, Hoang duy Hun`g, Doan huu Dinh.
Nếu qúi vị Chóp Bu Cộng Dồng không hiểu, chưa biết làm gì truoc thực tế một CDVN-HN dang bị nhung kẻ Phản Bội, dâm sau lưng nhưng luoi dao chí tử, thi qúi vị nên dọc bài của Kim Âu, coi dây như một bài học Vỡ Lon`g cho qúi vi.truoc giao Trình Giao Án Xâm Nhập Phá Hoại CDVN=Quôc Gia qua Nghị Quyết 36 của CSVN.
Nguyen Duc An MD
Florida


Kẻ Đại Gian Ác_Re: [DDCL] : AL HOANG - HOANG DUY HUNG : một kẻ lừa đảo
...
Sat, December 5, 2009 11:42:43 PM
From:
Nguyen Van Tan
...=

Hoàng Duy Hùng một kẻ đại gian ác, xin đồng hương Houston chuyền nhau bài viết của ông John Nguyen để chúng ta cùng vạch mặt Hoàng Duy Hùng cho đồng bào biết mà tránh con quái vật đầy thú tính nầy. Nếu để hắn nhẩy được bàn độc đồng bào ta sẽ vô vàn đau khổ.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------