Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, December 8, 2009

Hoàng Phố - Cuộc Cách Mạng Nhung


Li M Đầu:

Cách Mng Nhung da thế Nhân Dân để thc hin nguyn vng: T Do, Công Bng, Dân Ch ca toàn th đồng bào

Cách Mng Nhung là mt cuc cách mng ôn hòa nhm thc hin thng nht Lòng Người để b túc s thng nht Lãnh Th

Cách Mng Nhung to n c xã hi, loi b lp người quyn thế làm ăn bt chính, ci thin đời sng ca mi tng lp xã hiCuc Cách Mng Nhung

T Do-Công Bng-Dân Ch

Phn Mt : CHUN B

Cuc chiến Vit Nam kết thúc vi mt lãnh th thng nht. Hơn 30 năm, trên b mt, ai cũng thy Vit Nam có nhiu tiến b trong công cuc xây dng đất nưóc. Tuy nhiên, càng ngày, nhiu s thtphơi bày khiến ngưòi ta nhn chân rng tiến b ca Vit Nam chga to, b chi phi nng n bi tình trng lún sâu vào vòng nô l ca ngoi bang Trung Quc. S đồng lõa, tiếp tay ca gii lãnh đạo Cộng Sản Vit Nam cúí đầu làm nô l Trung Quc đã đưọc minh chng qua nhiu v vic: giao cho Tàu khai thác m bauxite trên Tây Nguyên, thái độ nhu nhưọc và đầu hang truc vic Tàu chiếm đot lãnh-hi Vit nam, vic phá hoi nn kinh tế Vit Nam bng cách đổ hang tn đọng xu và r tin vào Vit Nam..

Tình trng nô l tr nên qúa hin nhiên khi gii chc lãnh đạo Vit Nam trng trn theo lnh Tàu, tù nhng nhà yêu nước, nhng lut sư can trưòng, nhng nhà đấu tranh nhân quyn, dám nói lên s tht, dám t cáo tinh thn nô l ca gii chc lãnh đạo Vit Nam. Ngưòi Tàu đã đấm m giói chc lãnh đạo Vit Nam bng cách ban phát đặc quyèn, đặc li cho h và gia đình.

Tình trng n nn chng cht ca Vit Nam vi Tàu là mt trong nhng nguyên nhân đưa Vit Nam vào vòng nô l. Nhưng ti saio li xy ra c s như vy trong lúc c thế gii ca ngi s phát trin ca Vit Nam. Có ai biết đâu rng bao nhiêu tin vay ca Tàu và các quc gia khác, phn ln sung vào qũi đảng trong dó mt phn đươc các cp ãnh đạo chia nhau bng nhiu mánh khoé che mt các quc gia vin tr. Chng hn các công ty quc doanh trin miên thua l mà vn đưọc chính quyn đều đặn dùng ngân qũi quc gia châm them. S tin thua l được châm thêm đi v đâu nếu không vào túi đảng viên và qũi đảng .

Thng Nht Lòng Người

Đồng ý rng đất nưóc đã thng nht. Nhưng thng nht lãnh th ch là thng nht na phn. Phn còn li rt quan trng. Đó là Thng Nht Lòng Người. Chng nào công cuc thng nht chưa trn vn thì đất nưóc s càbg ngày tr nên phân hóa trm trng hơn. Bng chng là hin tình Vit Nam ngày nay. Xã hi nhiu nhưong, dân tình nghèo khó, dân tc chia r gia ngưòi giàu k nghèo, giưẽa đảng viên và dân thưòng, gia tôn giáo quc doanh và tôn giáo dân tc v.v. Công Lý là độc tài. Đạo Lý là Cộng Sản . Pháp tr là công an. T chc chính quyn theo kiu Mafia v.v

Hơn 30 năm qua, Cộng Sản đã không thc hin đưọc phn hai ca công cuc thng nht toàn vn đất nước. Lý do ca s tht bi là tính cht ct lõi độc tài ca Cộng Sản . Cộng Sản không mun lòng ngưòi hp thành mt mi toàn din. Nếu dân tc kết thành mt khi thì Cng Sn làm sao cai tr. Do đó, đúng logic, h phi duy trì hin tình mâu thun. Cộng Sản không tht s quan tâm đến mâu thun xã hi vì h có công an và quân đội tuyt đối trung thành vi đảng sn sang ra tay đàn áp.

Tuy chưa tp hp được trong môt phong trào hay trong mt mt trn, ngưòi dân vn đứng lên đấu tranh bt chp b km kp, đánh đập tù đày. S phn n đang hun đúc ngày càng mnh hơn, to thành mt lung song ngm s có sc đột phá kh dĩ lt đổ chính quyn để giành li quyn thc hin ss thng nhát long người.

Như đã chng minh Cng Sn không mun và không th thc hin phn hai ca cuc thng nht toàn vn.

Đã t lâu, các đoàn th có t chc nhu tôn giáo, và mi đây s thành hình cu tp hp trí thc, gii cm bút và lut sư, thành phn cu quân nhân hưu trí, đảng viên Cộng Sản yêu nước, nht là qun chúng thm lng, tuy chưa bt tay hip đồng hành đông, nhưng tht s hin hu. Nếu có mt cuc tng tuyn c, thc hin công bng, chc chn đảng Cộng Sản Vit Nam s b đánh bi thm thưong. Tuy nhiên, ngoài s vic chưa đưọc kết hp, nhng thành phn k trên đang hot động trong tinh thn cc b không nhng trên phưong din t chc mà c trên phưong din Lý tưởng đấu tranh,

Ngày nay, chúng ta phi đấu tranh trên mt phm vi bao quát hơn là doìi đất dành tính chính thng v.v. Nói thế không có nghĩa là ph nhn nhng nguyên do ban đầu khi xung cuc đấu tranh. Nhng cuc đấu tranh ny vn phi tiếp din trong khuôn kh ca mt Lý tưởng thng nht. Đã đến lúc cn phi thng nht tư tưởng và hành đông. Lý tưởng đấu tranh phi phn nh nguyn vng ca dân tc đang manh nha kết tinh. Chúng ta phi ci b tính riêng r tng phn để khoác lên b đồng phc thng nht hu trc din đấu tranh vi Cộng Sản . Chúng ta phi gánh trách nim lãnh đạo cuc cách mng th hai để để thc s thnh nht đất nước. Ý thc rõ s cáo chung tt yếu ca ch nghĩa Cộng Sản Vit Nam, chúng ta phi quyết tâm hành động. Hai ln đô h trong mt ngàn năm ca gic Tàu và mt trăm năm đô h ca gic Tây đã b dân tc ta đánh bi là mt bo đảm thành công ca dân tc Vit Nam trong công cuc thng nht đất nước.

Lý Tưởng Đấu Tranh

Vy Lý Tưỏng Đấu Tranh ca dân tc Vit Nam trong giai đon mi là gì? Phân tách rt ráo nhng nguyên do đấu tranh ca các thành phn k trên chúng ta có th đúc kết thành mt Lý tưởng phn nh nguyn vng ca toàn dân. Mi đoàn th có mt mc đích đấu tranh riêng, nhưng tưụ trung là đòi hi thc hin nhân quyn và dân ch. Cô đọng thành mt khu hiu chúng ta đấu tranh để thc hin:

T DO, CÔNG BNG, DÂN CH

K t nay, chúng ta đấu tranh để thc hin các quyn t do ca con ngưòi, để phá b phân bit đối x, và thay thế Cng Sn bng Dân Ch. K t nay, các giáo đưòng, các chùa, các tu vin, tánh đưòng, các đoàn th đấu tranh ch có mt tiếng nói chung phn nh nguyn vng ca toàn dân qua khu hiu nêu trên.

Cuc Cách mng Nhung phi trit đặt nn tng trên khát vng ca toàn dân.

Đối tượng tranh th ca cuc Cách Mng là toàn dân, đặc bit quan tâm thành phn đảng viên cng Sn có tinh thn gân tc, yêu nước, không chu làm nô l Trung Hoa. để làm sao tiếng nói ca gii nàyđược phát biu trong đảng Cộng Sản mt cách quyết lit. Chúng ta phi tranh th toàn dân v tính cách bt lc ca đảng Cng Sntrong giai đon hai ca công cuc thng nht đất nước Các đoàn th đấu tranh phi nht lot nói lên tiếng noí chung. Có như thế đảng Cộng Sản mi ý thc sc mnh ca chúng ta. Ri ra cũng có ngày cuc Cách Mng Nhung có th s đổ máu, nhưng đây là mt biến c cn thiết duy nhtđể kết thúc đảng Cộng Sản Vit Nam. Tuy nhiên cơ may thc hin thành công cuc Cách Mng Nhung không đổ máu s tr thành hin thc mt khi toàn dân, đảng viên Cộng Sản yêu nước đoàn kết cht ch vi ý thc rõ rt rng công victhng nht toàn vn đất nước không th được thưc hin thành công bi Cng Sn. Vai trò ca Cộng Sản trong công cuc Thng Nht Lòng Người đã cáo chung.

Phn Hai: Những Bước Tiến Hành


Trong Phn Mt : Chun B, tác gi đã tiên đoán s thành công ca cuc Cách Mng vì nhng l sau:

a. Lý tưởng đấu tranh ca cuc Cách Mng Nhung phn nh nguyn vng ca dân tc

b. Tinh thn đoàn kết ca toàn dân

c. Ý thc s tht i và cáo chung tt yu ca Cộng Sản .

Tuy nhiên để đối đầu vi quyết tâm ca qun chúng và vì s sng còn, Cng Sn không chu thua mà không dung đến vũ lc. Trong trưòng hp này, Cng Sn s làm cho cuc Cách Mng kết thúc thành công sm hơn. Chng là vì qun chúng ý thc rõ rt dây là trn chiến cui cùng. Hoc là dân tc s vĩnh vin loi b được gông cùm Cng Sn. Hoc là Cng Sn s mãi mãi đè đầu dân tc.

Nhưng vn còn hy vng là cuc Cách Mng s din biến ôn hòa.

Như chúng ta vn biết là trong ni b đảng Cộng Sản còn có mt s "khá ln" rt bt đồng vi s nô l Tàu ca nhng phn t ti quyn. Danh t "khá ln" trong du ngoc kép đưọc dung để nhn mnh tính cách thc tế ca nhn định. Nhưng danh t "khá ln" mang tim năng khuếch trưong mt khi yếu t dn đến thành công ca cuc Cách Nng tr nên hin nhiên. Cũng nên nh rng đảng viên Cộng Sản ch hiếu chiến đến chng mc không làm cho tài sn và tương lai ca h và con cháu b tiêu tan . Thành tâm mà nói, vì đã kinh qua nhng ni thng kh ca chiến tranh, toàn dân s không mun đổ máu mt ln na. Nói thế không có nghĩa là dân tc s đầu hang trưóc vũ lc ca Cng Sn. Đánh nhau môt ln cui, nếu cn, để hoàn thành cuc Cách Mng là gía phi tr.

Tuy nhiên, dù cuc Cách Mng s tr nên ác lit, đổ máu, hay ôn hòa, thì s chun b vn rt là cn thiết. Như mi người đều biết, cuc đấu tranh ca nhân dân hin nay rt ri rác, thiếu thng nht. Nhưng có mt điu đáng mng là chính quyn càng b tù người phn kháng, người phn kháng càng tri dy. Đến mt lúc nào đó, s người phn phn kháng đạt đến mt gii hn s làm cho h không còn s hãi để tr thành mnh dng và thy cn phi kết hp, cn phi đoàn kết. Lúc by gi, dòng phn kháng s biến thành mt lc lưọng hùng hu.

Làm thế nào để động viên người dân tiếp tay nhau vùng lên phn kháng chính quyn?

Giai đon này chính là lúc nhóm người phn kháng tiên phong, bng mi cách, phi làm thm nhun ly tưởng đấu tranh thng nht T DO, CÔNG BNG, DÂN CH.vào lòng qun chúng. Tuy chưa kết hp thành mt mt trn nhưng nh lý tưởng đấu tranh thng nht phn nh nguyn vng thiết tha ca qun chúng mà các nhóm đấu tranh vn có th hành động mt cách thng nht, dù riêng r, Nhóm phn kháng phi làm cho không khí xã hi tr nên căng thng, sôi sc, gm g báo hiu mt cơn giông t sp n tung. Truyn đơn, biu ng vi khu hiu đấu tranh tung bay trên khp ph phường.

Chng nào cơ hi tt đến, chng hn như khi chính quyn mnh tay đàn áp làm cho mt hay s nh người phn kháng b giết hi, thì đợt song bt bình d t động kết hp kéo đến nơi tàn sát biu tình. Khi s phn n đạt cao đim, mt Ban Điu Hp. (BĐH) dưọc thành hình để tm thi lãnh đạo cuc đấu tranh nhm đưa đến s thành lp mt mt trn. BĐH ch là mt b phn tm thi được dng lên để phi hp cuôc đấu tranh. BĐH ch tn ti cho đến khi mt Đại Hi được triu tp để bu mt y Ban Lãnh Đạo (UBLĐ). Nhân dp này, UBLĐ tuyên b s ra đời ca Mt Trn.

Mt Trn s có danh xưng là Mt Trn Dân Tc Thng Nht (MTDTTN). Nó s là môi trưòng sinh hoât chính thc ca các nhóm đấu tranh. Ngay khi mi ra đời, UBLĐ long trng tuyên b trưóc quc dân và thế gii lp trường đối kháng vi chính quyn đương nhim quyết tâm thc hin: T Do, Công Bng, Dân Ch.

Trong bi cnh mi, biu ng, truyn đơn, tuyên truyn r tai, dn thuyết s có dp tác động. UBLĐ có nhim v làm cho tiếng nói ca MTDTTN đưọc ph biến rng rãi. Đồng thi UBLĐ phi có trách nhim khám phá và loi tr nhng phn t phá hoi được chính quyn, công an cài đặt vào Mt Trn. Bng tt c phưong tin có trrong tay, UBLĐ s loan báo s hin hưũ ca Mt Trn trên toàn quc và thế gii. UBLĐ s c gng tìm mt địa đim làm tr s tm. Ti đây s xut phát nhng ch th và chiến thut đấu tranh.

Trong thi k chuyn tiếp, BĐH có nhim v làm cho sinh hot mnh m tiếp din. Các cuc vn động như ri truyn đơn, tuyên truyn căn biu ng phi đưọc tích cc thi hành trong các th trn, thành ph, ch, các ngã đưòng kt xe, trường hc, ký túc xá đại hc, phi trưòng, bến xe, bến cng, nht là các hãng xung. Nôi dung các khu hiu truyn đơn, din thuyết, tuyên truyn được các đơn v đấu tranh đi phương tùy nghi trình bày min sao phù hp vi Lý tưỏng: T Do, Công Bng, Dân Ch. Tính cách uyn chuyn trong hành đông làm cho cuc vn động được d dàng và hiu qu. Các đơn v đấu tranh phi kết thành mt mng lưới liên lc vi nhau bng đin thoi cm tay.

UBLĐ tiếp tc t cáo nhng v bt b trái phép, lp danh sách nhng người b Công An sách nhiu, hăm da, cm tù. Bng tt c phương tin có trong tay, UBLĐ ph biến nhng bài bình lun, ch trích nhng sai lm ca chính quyn, đề cao Lý tưởng phc v khát vng ca toàn dân. Cũng vì tính cách uyn chuyn ca t chc mà các hot động phn kháng xy ra khp nơi to thành mt tiếng nói thng nht mà không cn đến nhng c gng tp trung. Làm như thế, chính quyn s mt nhc để kim chế Mt Trn cho đến khis phn kháng ngang nhiên tn ti.

CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU ÔN HOA

Mt khi khí thế ca MTDTTN lên cao, ngoài các hoy động thường nht như nêu trên, muc đích chính ca UBLĐ s là chun b c người ra tranh c Dân Biu Quc Hi hay vn động các Dân Biu.đương nhim v phe vi Mt Trn. Mc đích mà Mt Trn nhm tilà chiếm đa s trong Quc Hi để biến cơ chế này thành mt ngh trưòng có hai phe rõ rt.

Áp dng chiến thut tm thc, UBLĐ mt mt tranh th nhân dân, mt mt chiêu hi nhng phn ttinh thn dân tc, yêu nước, chng Tàu trong chính quyn và trong đảng đứng chung vi Mt Trn. UBLĐ cũng đặt trng tâm trong vic chinh phc mt nhân vt tiêu biu trong Quc Hi, trong Chính Quyn, trong Quân Đội, hay trong Đảng đứng lên tr đảng tch để tr v vi nhân dân. Vi mt nhóm đảng viên b Đảng làm nng ct, Mt Trn có tư thế áp đặt nhng ci t trong Chính Quyn.

CÁC GIAI ĐON ĐẤU TRANH NGH TRƯỜNG

Vi mt đa s áp đảo, tiếp đến, Mt Trn s vn động Quc Hi bi b Điu 4 Hiến Pháp. Qua được khó khăn này M7 Trn s cùng vi nhng than hu trong Quc Hi tranh đấu đòi gii tán Quc Hi hin hu. Sau đó là t chc bu Quc Hi Lp Hiến nhm đặt Cng Sn ra ngoài vòng pháp lut.

Kch bn d liu trên có cơ may tr thành hin thc nếu Mt Trn d toàn lc vn động thc hin doàn kết dân tc. Mt khi Quc Hi Lp Hiến thành hình. Cuôc Cách Mng Nhung xem như thành công.

Hoàng Ph

dolyhoang@dslextreme.com

THE VELVET REVOLUTION

FREEDOM- JUSTICE- DEMOCRACY

FIRST PART : PREPARATION

The Vietnam War drew to a close with a unified territory. Over 30 years, apparently, the nation-building endeavor has been making progresses. However, numerous facts are revealed suggesting that these progresses are unreal, controlled by the fact that Vietnam is gravitated in the slavery orbit of China. The conspiracy and helping hand of the Vietnamese leaders willingly to kowtow for submission to the Chinese are evidenced by various facts: The Vietnamese leaders handed over willingly the control of the bauxite mine in the Western highland to the Chinese. The Vietnamese leaders close their eyes to the Chinese invasion of Vietnam’s territory and sea. The Chinese dumped inventoried, cheap and lower quality products to destroy the Vietnam’s economy etc.

The slavery becomes so obvious when the Vietnam leaders are bluntly executing the Chinese order to incarcerate patriotic journalists and writers, courageous lawyers, human-right fighters who dare expose the truth and denunciate the slavery of Vietnamese leaders who are muzzled by the Chinese with prerogative and money.

The accumulated debtness of Vietnam against the Chinese is one of many causes of Vietnam being gravitated in the slavery orbit. But why the situation degenerates to such an extent while the whole world praises the Vietnam’s economic expansion. Nobody is aware that loans from China as well from other countries are partially directed to high Vietnam cadres’ pockets and the Communist coffer with clever tricks blindfolding the assistance countries.

As examples, the forever losing state-owned companies are constantly subsidized with money from the national budget. Where does the losing money go? For sure it goes to the leaders as well to the Communist coffer!

THE UNIFICATION OF THE PEOPLE HEART

It’s agreed that Vietnam was unified. But territorial unification is only halfway. The rest of the endeavor is more important. It is the Unification Of The People Heart. As long as the Nation Unification is not integrally fulfilled the country will be seriously degenerated. The worsened situation of Vietnam today is a very convincing proof. Vietnam society is chaotic, the rural people are in poverty and trouble, people are divided into rich and poor, into communist cadres and common people, into state-religion and people religion etc. Justice is dictatorship. Moral is Communism. The governance is not by law but by Police and Secret Services. Political power modeled according to the Mafia organization etc.

Obviously, the Communism cannot carry out successfully The People Heart’s Unification. The reason of the Communism failure is due to the dictatorial essence of Communism. The Communism doesn’t want the people heart unified. If so how the Communism be able to govern. Logically, the Communism ought to maintain social contradiction. The Communism doesn’t not concern about social contradiction because they have all the oppressive tools such as the Police and the Army loyal to them ready to suppress any uprisings.

Although the opposing mass is not yet grouped under a movement or a front, people courageously stand up fighting regardless of being oppressed, being incarcerated. The resentment is boiling stronger day by day to become an under current gathering a strong force capable to overthrow the government to gain control of The People Heart’s Unification movement.

Ditto, the Communism doesn’t want and is unable to carry out completely the second part of the Nation Unification.

For a long time, well-organized groups such as the religion, and very recently, the formation of the intellectuals, journalists, writers, lawyers, and retired veterans, communist patriots, especially, the quiet mass, albeit not consolidating their effort are in fact existing. If a general election takes place rightfully, it’s certain the Communists will fail miserably. However, in addition to the fact that the various organizations are not integrated, they act separately according to their functions and also to their struggle stand points.

Today, we have to organize our fight in a more extent scope than to claim the lost land, expropriated by communists or to struggle for the orthodoxy of religion etc.Having said that doesn’t mean that we deny the very first causes initiating the fight. It’s time for us to unite our thoughts and actions. The struggle’s ideal must reflect faithfully the people aspirations which are in the process of crystallizing. We have to get rid of the apartness and to embrace the uniformity in order to fight face to face with Communists who sellout the country for their wealth. We must accept the obligation to lead the second revolution aiming at unifying the country. Being clearly conscious of Vietnam Communism’s imminent end, we must get ready for action. Two dominations, one by the Chinese for one thousand years and one by the French for one hundred years that have been defeated is an assured success of the Nation Unification Movement.

THE FIGHTING CAUSE

The question: What is the struggle purpose in this new stage?

The final analysis of all our fighting causes can be concretized in an ideal reflecting faithfully the people aspirations. Each fighting group has its own purpose which, in sum, demands the realization of human rights and democracy. To guide our fighting we put the people aspiration in a condensed form:

FREEDOM- JUSTICE- DEMOCRACY

From now on, we fight for the universal freedom, for the annulment of discriminate treatment, and for the replacement of Communism with Democracy. From now on, pagodas, seminaries, churches, synagogues, various fighting groups have one unique voice reflecting the people aspirations.

The Velvet Revolution Must Base On The People Aspirations. The revolution object is the whole population, especially emphasized the Communists who do not submit to be the slaves of the Chinese. In doing so, we allow their voices to be heard clearly within the Communist Party. We have to convince people about the imminent end of the Communism Party. All organizations must unanimously raise the same voice. Only in this way that the Communism Party realizes our strength.

In the future, very possibly, the Nation Unification will be sanguinary. This dramatic event seems to be necessary to terminate the Communism once for all. However, there is a good chance that the Nation Unification without bloodshed becomes a reality when the people are totally aware that the Nation Unification is an assured-success which cannot be achieved by the Communism. The Role of the Communism in the Nation Unification is over.

SECOND PART : THE PROCESSING STEPS

In The First Part: “Be Prepared for a Velvet Revolution”, the author predicted the Velvet Revolution (VR) victory based on following reasons:

1. The VR ideology is the people’s aspiration

2. The people unite in the fight against the Communism

3. The people foresee the end of the Communism and its incapability to fulfill the integral unification of the country.

However, facing the people’s determination and the fighting for their survival, the

Communists will not surrender easily without the recourse to force. In this case, the Communists only accelerate the VR victory. That’s because the people perceive clearly that this is the final battle: whether the people succeed in abolishing for good the Communism; or the Communism will eternally dominate the people.

But there’s still hope that the VR will evolve peacefully.

We all know that inside the Communist Party, there is a “great deal” of Party members in opposition to the members in power who submitted themselves to the Chinese authority. The words in quotation-marks “great deal” are used to emphasize the reality of the perception. But the words “great deal” also suggests the potential of extension once the elements leading to the VR victory are evident. One gets to remember that the communists are hawkish only to the limit beyond which their wealth will be gone, their future and their children future will be destroyed. With all sincerity, due to the war hardship and sufferings, the people do not want bloodshed to occur one more time. That doesn’t mean that the people will surrender to the Communists. To fight once, if necessary, for the realization of the VR is the price we have to pay.

However, it doesn’t matter how the fight becomes: whether it’s violent, sanguinary, or peaceful, the preparation is very necessary. Everybody knows the people’s fight is still very incoherent, not united. But there’s one good thing. The more the Government incarcerates the protestors, the latter react more violently. Actually, when the protestors extend big enough, the protesters become fearless, strong, and more united. Then, the protest current becomes a powerful force.

How to mobilize the people support to rise up against the government?

At this stage, the pioneer protestors, at any price, must impregnate the unified ideology into the mass. FREEDOM-JUSTICE-DEMOCRACY. Although the ideology is not concretized in a movement or a front, but due to the fact that the ideology reflects the people aspirations, different group of protestors can bring their struggles into a unified one even if they act separately. The protestors have to stir up the environment such that it becomes tensed, boiling signaling a big storm will take place. Leaflets, banners with slogans against the Communism fly all over towns, cities, campus etc.

Whenever appropriate opportunity arrives, such as when the Government uses strong-arm oppression resulting death, then the anger wave will automatically muster people to the scene where the killing occurs to demonstrate. At the apex of the anger wave, a coordinating committee is formed aiming at making the fight orderly. The Coordinating Committee (TCC) is a temporary unit. It lasts until a congress is convoked to elect a leadership committee. On this occasion, The Leadership Committee (TLC) announces the birth of a front.

The front’s identification: The People United Front (TPUF). It becomes the official center where the activities of all the struggle groups take place. Immediately after its creation, TLC solemnly declares before the nation and foreign countries its opposition standpoint against the Government to realize the VR ideology: Freedom- Justice-Democracy.

In the new atmosphere, leaflets, banners, propaganda by whispering, talks have the opportunities to happen. TLC is responsible to propagate the voices of TPUF. At the same time, TLC must make effort to discover and eliminate the sabotage elements implanted by the Government in the Front. With all means available, TLC will make known the existence of TPUF nationwide and around the world. TLC does it’s best to find a location for the temporary headquarters where fighting instructions and tactic will be issued.

In the transition period, TCC is devoted to pursuit consistently all the activities. The campaign such as leaflets scattering, propaganda, banners displays must be actively executed in the cities, town centers, market places, cam pus, factories, schools, maritime and air ports, bus and rail stations etc. The slogans, leaflets, talks, propaganda contents are left to the discretion of the local units provided that they conform to the RV ideology. The flexibility of activities makes the campaign more easy and effective. The struggle units must be linked by cell-phones into a network.

TLC repeatedly denounces all illegal arrests, establishes the lists of victims being harassed, threatened, and incarcerated by the Public Surety. By all the means available, TLC makes public all the commentaries, editorials, criticizing the Government mistakes, up-holding the ideological service to the people’s aspirations. Due to the organization flexibility, the protest activities all around the country will create a unified voice without recourse to any centralized effort. By doing so, the Government will have difficulty to restrict TPUF to the point that protests proudly exhibits its existence.

THE ROAD TO PEACEFUL STRUGGLE

When the strength of TPUF is up high, besides the ditto routine activities, the main TPUF obligation is to get ready to appoint people to run for The National Congress (TNC). It’s also included the obligation to pull the actual congressmen to side with TPUF. The target of TPUF is to conquer a majority such that TNC will become a parliament of 2 distinct parts. To apply “the silkworm eating technique”, TLC, on one hand, makes effort to convince the Communists members who support the people-spirits, who are patriots, and against the Chinese to take the same side with the Front. On the other hand, TLC also tries seriously to conquer a symbolized person of the TNC, of the Government, or the Armed Force who is willing to deny his party membership to join force with TPUF. With a group of Communists who depart from the Communism, TPUF is in the position to put pressure for reforms.

THE PARLIAMENTARY STRUGGLE PHASES

With compelling majority, TPUF campaigns TNC to abolish the Forth Article of the Constitution. After overcoming this huddle, TPUF will work with its fiends in TNC to dissolve the actual congress in order to elect The Constitutional Congress targeting at outlaw the Communism.

The ditto scenario has a good chance of becoming reality if TPUF devotes entirely all the force to unite the whole nation. When the Constitutional Congress is in place, the VR is a successful revolution.No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------