Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, September 19, 2009

Hồng Phúc-Vì sao tôi rời khỏi Đài Việt Nam Hải Ngoại


Audio

Trich trong Chinhnghia.com

Hồng Phúc

#001

From: ngaynay@cox.net
Subject: VI SAO TOI ROI KHOI DAI VNHN
Date: Mon, 7 Sep 2009 01:18:24 -0500

VÌ SAO TÔI RI KHI ÐÀI VNHN ?


Wichita, ngày 6 tháng 9, 2009
Kính thưa quý anh ch,
Tôi đã mun quên đi chuyn tôi t giã đài Vit Nam Hi Ngoi (VNHN), nhưng s vic ngày mt thêm ti t hơn, đy tôi đến ch phi lên tiếng. Và đy là lý do buc lòng tôi phi có lá thư này.
Như quý anh ch đã biết, ngày 15 tháng 6, 2009, tôi đã thông báo chính thc cho Ban Giám Ðc (BGÐ) rút tên ra khi Ðài VNHN và đã ngưng cng tác vi Ðài t ngày đó. Lý do tôi rút lui khi Ðài VNHN không phi vì nhng mâu thun tình cm cá nhân hay gin hn gia tôi vi anh Ngô Ngc Hùng, mà vì nhng vic làm ca anh Dương Văn Hip và ch Lưu L Ngc đã khiến tôi quyết đnh ngưng cng tác vi đài VNHN.
Vì lòng t trng, vì tương lai ca Ðài VNHN mà tôi đã t đng âm thm lng l rút lui, không mun gây xáo trn cho sinh hot ca Ðài cũng như làm suy gim nim tin ca thính gi dành cho đài t by lâu nay. Tuy nhiên, tôi ra đi không phi là hết, không có nghĩa là trn chy thoát thân ly mt mình hay đon tuyt mi liên h vi mt nơi mà tôi đã chn đ dn thân hơn 7 năm qua.
Sau khi tôi ri khi Ðài, qua mc tr li thư tín, đã có nhng li gii thích vi thính gi không đúng s tht liên quan đến cá nhân tôi, dù vô tình hay c ý, đã gây ra nhng hiu lm làm tn thương uy tín ca tôi, đng thi to cho tôi nhng phin nhiu đáng l không nên có.
Trong nhng ngày gn đây, tôi đã đưc mt s cng tác viên ca Ðài gi cho biết hin đang có “chiến dch” r tai bôi bn tôi vi nhng điu ti t mà ch có nhng khi óc ca k tiu tâm ti tin mi “sáng tác” ra đưc nhng điu ti t như thế.

a - H rêu rao rng ông Hng Phúc đòi lên lương không đưc nên xin ngh vic ri quay ra “quy”...
b - Ông Hng Phúc vay tin ca Ðài, khi Ðài đòi li, không có tin tr nên xin ngh ri “quy”...
c - H lý lun rng “ngay c nhng cng tác viên ca Ðài Wichita, như anh Tâm Ðông Phương, anh Huy Tâm, cũng đâu có lên tiếng bênh ông Hng Phúc...”

Kính thưa qúy anh ch,
T ngày cng tác vi Ðài VNHN tôi chưa bao gi đưa ra mt li đòi hi nào v tin bc vi BGÐ. Ðài đưa thế nào thì tôi cm thế y. Ðài t đng tr tin thù lao cho tôi mi tháng mt ngàn đô-la ($1,000.00) và bi hoàn các khon tôi chi phí, nếu có. Cho đến ngày tôi ngh khi Ðài, 15 tháng 6, 2009, tôi KHÔNG h thiếu n Ðài VNHN mt đng xu nào. Ngưc li, Ðài còn thiếu tôi mt tháng rưi tin lương (nguyên tháng 5 và na tháng 6), tôi phi viết thư nhc ch Lưu L Ngc thanh toán cho tôi. Ngày 29 tháng 7, 2009, ch Ngc mi gi check s 0737 vi s tin là $1,586.00 đ thanh toán ($86.00 là tin cưc phí tôi gi 300 s báo TGNN #205, theo li yêu cu ca Ðài hi mua đ làm quà cho thính gi, nhưng tôi ch nhn tin cưc phí, còn tin báo thì tôi biếu cho Ðài).
Vì vy, nhng tin đn hay li r tai trên đây là nhng điu ba đt trng trn vô cùng b i.
V vic anh Huy Tâm và anh Tâm Ðông Phương Wichita, và c nhiu ngưi khác na, không lên tiếng “bênh” tôi, thì:

c1 - Nhng ngưi thm lng không lên tiếng, không có nghĩa là h đng ý hay ng h vic làm ca BGÐ;
c2 - Ði vi tôi ch có BN, ch không có BÈ. Tôi không ch đi nhng hành đng kéo bè dù là đ “bênh” tôi, khi thy tôi sai;
c3 - Ngưc li, khi biết tôi đúng mà không lên tiếng bênh vc tôi - bênh vc công bng, l phi -, thì đy là quyn t do la chn thái đ ca mi cá nhân vì nó tùy thuc vào lương tâm và hoàn cnh ca mi ngưi. Tôi hoàn toàn tôn trng. Tôi không ly đó làm bun phin, mà còn thông cm sâu xa vi các bn ca tôi, nhng ai đã chn thái đ im lng.

Nhân cơ hi này, tôi xin đưc ng li cm ơn tt c quý v thính gi, các cng tác viên và các thân hu đã lên tiếng v vic tôi t giã đài VNHN, bng cách này hay cách khác, dù ý kiến ng h tôi hay ch là trung dung...
Ðc bit, tôi xin đưc cm ơn qúy anh Hunh Quc Bình OR, anh Lê Anh Tun FL, anh Ðoàn Trng Hiếu NM, anh Phm Báu MO, vì thc tâm ưu tư đến s tn vong ca Ðài, s đoàn kết ni b, vì l công bng mà mun to ra mt tin l trong cách đi x vi nhau - gia BGÐ và các cng tác viên - trong tương lai nên đã bt chp nhng nghi k, hiu lm v thin chí ca mình, đã tích cc thng thn đưa ra nhng gii pháp hu lý, kh thi hu gii quyết vn đ cho êm đp trong ni b.
Vì là ngưi hiu rõ lý do tôi t giã Ðài VNHN nên anh Hunh Quc Bình đã tha thiết đưa ra đ ngh v mt cuc hp mt ni b ti Tng Ðài DC, nhm mc đích anh em đóng ca bo nhau, hàn gn nhng đ v trong vòng ni b cho êm thm, hu ngăn chn tôi, nếu có b dn vào chân tưng, thì cũng đng làm bùng n ra ngoài. Mt s đông anh em đã đng ý, tán thưng đ ngh ca anh Bình. Anh Ngô Ngc Hùng không nhng đng ý mà còn giao toàn quyn cho anh Hunh Quc Bình đm trách vic này. Anh Hùng viết:
“Tôi rt thích hp mt đi mt... Xin nhn mnh đây là vn đ quan trng, nghiêm túc... Nhng vic làm ca anh (Bình) rt cn thiết. Xin ng h anh 100%”.
Nhưng riêng anh Dương Văn Hip và ch Lưu L Ngc, vì mt l nào đó, đã không đng ý, phn bác li ý kiến này.
Kính thưa qúy anh ch,
Tin tưng vào nhng li l tt đp, nhng lp sơn son, thếp vàng bc ngoài cái tên VNHN ca anh Dương Văn Hip và anh Ngô Ngc Hùng, như là: Ðài này (VNHN) không phi là ca chúng ta, mà là ca thính gi (Ngô Ngc Hùng); H Thng Truyn Thông VNHN là mt tp hp Dân Ch, mt tp hp ca nhng anh em đng chính kiến, chúng ta đến vi nhau vì mc đích chung...; ... ch trương ca chúng ta là đu tranh cho mt Vit Nam có t do dân ch, nhân quyn cũng đã và đang thc hin... (Dương Văn Hip);
mà tôi mi phi lên tiếng v vic này.
Thưa quý anh ch,
Tôi xin đưc công khai lên tiếng cùng quý anh ch v lý do tôi rút ra khi đài VNHN:

1. V LP TRƯNG ca Ðài thì Ban Giám Ðc đã có nhng hành đng phn bi li nim tin ca ngưi Vit t nn cng sn, ca thính gi... qua nhng hành đng, như:

- Quan h mt thiết vi Tòa Ðài S Vit Cng ti Hoa Thnh Ðn đến đ m tic ti nhà hàng, mi cán b VC ti Tòa đi s công khai đến d. Tôi là ngưi chng kiến tn mt s vic này.
- Anh Dương Văn Hip, Giám đc Giao tế ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng 1 mình);
- Ch Lưu L Ngc, Giám đc Tài chánh và Ðiu hành ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng mt mình) t Nam ra Bc.

Danh thiếp và tuồng chữ của 1 trong mấy tên trong tòa đại sứ Việt Cộng ở Washington D.C ra ăn tiệc sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc và đưọc sắp xếp ngồi đối diện với ông Hồng Phúc

2. Sau nhng chuyến đi trên, anh Ngô Ngc Hùng tuyên b Ðài VNHN s có mt Văn Phòng Ði Din ti Sàigòn.
3. V NI B, Ban Giám Ðc đã bt đu cô lp tôi vì lp trưng chng Cng dt khoát ca tôi mà ch Lưu L Ngc gi là “cc đoan”. BGÐ không còn tôn trng nhng li cam kết v nguyên tc điu hành Ðài, như lúc ban đu khi mi tôi làm qun tr viên ca Ðài, trong các lãnh vc như Quyn hn, Trách nhim và Tài chánh. C th là:
a - Tôi là giám đc chương trình, nhưng li không đưc t mình điu khin nhng chương trình do tôi sáng to. Có hai chương trình ca Ðài mà tôi sa son rt k gn hai năm tri, tôi đt rt nhiu k vng vào hai chương trình này s là nhng chương trình nòng ct ca Ðài. Ðó là: 1 - chương trình Ðưng Vào Tòa Bch c (nay là Hoa K 7 Ngày Qua); 2 - chương trình Hi Lun Hàng Tun (nay là VN 7 Ngày Qua). C hai chương trình này, v chng ch Ngc t t chia nhau chiếm gi, trong khi kh năng và kiến thc ca h không đ đ đm nhn công vic này. Ðng nhìn ngưi khác làm hng chương trình và kế hoch ca mình, tôi ch biết gưng cưi, nhưng nhn đ gi hoà khí trong ni b.
b - Tôi mi nhng cng tác viên có kh năng chuyên môn cao (như đã tng cng tác vi BBC hay các đài Cali) và có lp trưng chng cng vng chc thì hoc b BGÐ loi ra, hoc không chp nhn cho tôi mi.
c - V Tài Chánh, ch Lưu L Ngc là giám đc Tài Chánh đã thiếu minh bch trong vic điu hành tài chánh ca Ðài. T ngày nm gi tin bc ca Ðài, ch Lưu L Ngc toàn quyn Thu/Chi mà không h có mt bn báo cáo tài chánh nào hng tháng, hay mi 3 tháng, thm chí hng năm. K t ngày ch Lưu L Ngc nm gi tin bc cho đến gi này, cá nhân tôi là thành viên trong BGÐ cũng như toàn th cng tác viên, nhng ngưi đóng góp tim óc, thi gi, không lãnh lương, thm chí cui năm v d sinh nht ca Ðài, có ngưi còn phi b tin túi ra mua vé máy bay; ri thính gi, là nhng ngưi đóng góp tài chánh cho Ðài, cũng không h đưc biết gì v tình trng Tài Chánh ca Ðài hin nay ra sao, mà ch nghe kêu gi ngày đêm đóng tin cho Ðài.
Còn nhiu điu na, tôi không tin viết hết ra trong mt lá thư này. S xin viết tiếp trong mt dp khác, nếu cn.

Ði vi tôi, nhng hành đng trên đây là nhng hành đng phn bi nim tin và lý tưng ca ngưi Vit t nn Cng sn. Dương danh “chng Cng”, Ðài VNHN đã kêu gi đng bào đóng góp tin bc, mi gi các cng tác viên làm vic không lương vì lý tưng chung, trong khi thành viên trong Ban Giám Ðc âm thm có nhng quan h vi k thù, hành đng đâm sau lưng chiến hu; thiếu minh bch trong vn đ tài chánh là biến Ðài VNHN thành mt t chc buôn bán nim tin.
Thưa quý anh ch,
Tôi rút lui khi đài VNHN hoàn toàn không phi vì lý do tình cm cá nhân, mà vì lp trưng ca Ðài và công vic điu hành Ðài. Trân quý công lao ca anh Ngô Ngc Hùng khó nhc lp ra đưc Ðài VNHN, cùng nhng đóng góp công sc bt v li ca c mt tp th, tôi đã t đè nén ni bun ca cá nhân mình, nhn nhc lng l ra đi. Nhưng BGÐ đã không đ cho tôi đưc toi nguyn. Tôi vn còn cm đng v nhng li chân tình anh Hùng nói trong bui hp cui cùng: Em không mun mt anh, ly d nhau thì d, li đưc vi nhau mi là điu đáng nói. Tôi nhìn nhn anh Hùng là ngưi ăn có thy có chung. Anh Hùng là con ngưi không có khát vng v tin bc, đa v hay tranh danh đot li như k khác. Thế nhưng rt tiếc, anh Hùng là mt ngưi có tiếng nói quyết đnh sau cùng trong Ðài, nhưng trong nhiu trưng hp anh li thiếu đoan quyết trong công vic điu hành Ðài. Có th là anh đã b lâm vào mt thế kt nào đó.
Xin đưc chào chia tay vĩnh vin vi Ðài VNHN.
HNG PHÚC

TB. Tôi xin ÐÍNH CHÍNH li anh Hùng nói rng “e-mail ca anh Hng Phúc hình như đã b hy b”. Thưa qúy anh ch, t ngày tôi biết dùng e-mail cho đến nay, tôi ch có duy nht mt đa ch e-mail: ngaynay@cox.net và chưa bao gi thay đi.
Li mt ln na anh Hùng nói sai v (e-mail ca) tôi.


HỒNG PHÚC

Lê Hồng Long

1150 N. Broadway, Suite 501

Wichita, KS 67214 - USA

Email: ngaynay@ cox.net

Tel: 316-393-7778

Ðài VNHN giao du mật thiết với Tòa Ðại Sứ VC

Wichita, ngày 17 tháng 9, 2009

Kính thưa quý vị,

Cách đây 3 tháng, ngày 15 tháng 6, 2009, tôi đã chính thức thông báo với Ban Giám Ðốc (BGÐ) của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) xin từ chức Giám đốc Chương trình và rút tên ra khỏi đài VNHN. Sau ngày đó, Ðài VNHN lợi dụng phương tiện của mình đưa ra những thông tin sai sự thật xuyên tạc về cá nhân tôi, cũng như lý do tôi rời khỏi Ðài VNHN để gây phiền nhiễu cho tôi.

Dầu vậy, vì tương lai của Ðài VNHN, vì không muốn gây xáo trộn cho sinh hoạt cũng như làm suy giảm niềm tin của thính giả dành cho Ðài VNHN đối với công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, nên tôi vẫn giữ thái độ im lặng để chờ đợi một lời giải thích của Ban Giám Ðốc (BGÐ).

Ba tháng trôi qua, BGÐ của Ðài VNHN đã không đưa ra một lời giải thích nào cho thính giả và các cộng tác viên về những việc làm của mình. Ngược lại, còn có những dư luận bôi bẩn cá nhân tôi được tiếp tục loan truyền hầu đánh lạc hướng những việc làm của BGÐ Ðài VNHN.

Do đó, ngày 6 tháng 9, 2009, buộc lòng tôi phải công khai hóa lý do tôi rời khỏi Ðài VNHN qua một lá thư luân lưu trong nội bộ của Ðài VNHN.

Chắc chắn đa số qúy vị chưa được đọc lá thư này. Vì vậy, tôi xin tóm lược những điểm chính nội dung của lá thư để qúy vị tiện theo dõi diễn tiến của sự việc.

Lý do tôi rời khỏi Ðài VNHN là:

1. VỀ LẬP TRƯỜNG của Ðài VNHN thì Ban Giám Ðốc đã có những hành động phản bội lại niềm tin của người Việt tỵ nạn cộng sản, của thính giả... qua những hành động, như:

a - Quan hệ mật thiết với Tòa Ðại Sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Ðốn đến độ mở tiệc tại nhà hàng, mời cán bộ VC cao cấp trong Tòa Ðại Sứ công khai đến dự. Tôi là người đã phát giác ra chúng và đã tranh luận gay gắt với chúng ngay trong bữa tiệc về các đề tài Cải Cách Ruộng Ðất, Nhân Văn Giai Phẩm, Hồ Chí Minh có vợ và viết sách tự ca tụng mình qua cái tên Trần Dân Tiên...

Danh thiếp và tuồng chữ của 1 trong mấy tên trong tòa đại sứ Việt Cộng ở Washington D.C ra ăn tiệc sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc và đưọc sắp xếp ngồi đối diện với ông Hồng Phúc

b - Anh Dương Văn Hiệp, Giám đốc Giao tế của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng 1 mình);

c - Chị Lưu Lệ Ngọc (vợ anh Dương Văn Hiệp), Giám đốc Tài chánh và Giám đốc Ðiều hành của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng một mình) từ Nam ra Bắc.

d - Anh Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc của Ðài VNHN, qua Ba Lan tiếp xúc với cán bộ đảng viên Cộng Sản.

2. Sau những chuyến đi trên, anh Ngô Ngọc Hùng tuyên bố Ðài VNHN sẽ có một Văn Phòng Ðại Diện tại Sàigòn.

3. VỀ NỘI BỘ:

a - Ban Giám Ðốc từ đó đã bắt đầu cô lập tôi vì lập trường chống Cộng dứt khoát của tôi mà chị Lưu Lệ Ngọc gọi là “cực đoan”.

b - Về Tài Chánh, chị Lưu Lệ Ngọc là Giám đốc Tài Chánh của Ðài đã thiếu minh bạch trong việc điều hành tài chánh. Trong suốt 12 năm qua, Ðài VNHN chưa bao giờ công bố một báo cáo tài chánh nào của Ðài. Ðài VNHN đã nhân danh “chống Cộng”, kêu gọi đồng bào đóng góp tiền bạc, mời gọi các cộng tác viên làm việc không ăn lương vì lý tưởng chung, mà Ðài không minh bạch trong vấn đề tài chánh là biến Ðài VNHN thành một tổ chức lợi dụng niềm tin của thính giả, buôn bán chính nghĩa.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong quá khứ, đài VNHN đã từng liên can đến một vụ kiện về quyên góp tiền bạc phải ra hầu Tòa.

Kính thưa quý vị,

Sau khi lá thư trên được gửi đi, chúng tôi mong đợi sẽ nhận được những lời giải thích nghiêm túc của BGÐ về những hành động của họ, thì ngược lại, anh Ngô Ngọc Hùng TGÐ, bằng một hành động ấu trĩ, đã tung ra một loạt email vu khống tôi với những điều thô bỉ, mà dụng ý chỉ nhằm tung hỏa mù hầu lẩn tránh trả lời trực tiếp những vấn đề mà tôi đã nêu ra.

Thế nhưng, không có sự thật nào có thể che dấu được dưới ánh mặt trời. Cuối cùng thì những điều tôi nêu ra trong thư rời khỏi Ðài VNHN đã lần lượt được BGÐ, bằng cách này hay cách khác, gián tiếp xác nhận đó là những sự thật.

Cách đây 4 ngày, ngày 13 tháng 9 vừa qua, trong một email, rồi trong lời trần tình của anh Ngô Ngọc Hùng trên làn sóng điện Ðài VNHN “Tại sao chúng tôi tiếp xúc với đảng viên Cộng Sản”, anh Hùng cho biết anh đã cùng với bác sĩ Nguyễn Ý Ðức “sang Ba Lan để gặp một số anh chị em đảng viên Cộng Sản”. Anh Hùng còn kể rõ: “BS Nguyễn Ý Ðức, người đã quá thân mật với các đảng viên CS...”

Mặt khác, anh chị Dương Văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc, cách nay 3 ngày, trong buổi họp tại Ðài VNHN ngày 14 tháng 9, 2009, đã nhìn nhận trong tiệc sinh nhật của chị Lưu Lệ Ngọc tổ chức tại nhà hàng Ðại Hàn Heebeen ở Virginia có mặt 2 tên cán bộ VC của Tòa Ðại Sứ đến dự. Và sau đó anh chị đã mang cả passport ra để công khai xác nhận là đã có qua lại Việt Nam.

Nói tóm lại, những điều tôi nêu ra, nay đã được các đương sự nhìn nhận là sự thật. Minh bạch, chứng cớ rõ ràng, không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Ngoại trừ về vấn đề tài chánh, trong buổi họp trên, đã không có một ai nêu ra hay nhắc lại, và cho đến giờ này vẫn không có một câu trả lời nào cả. Tại sao ???

Tưởng cũng cần nên biết, hầu hết những cộng tác viên của đài VNHN ở khắp nơi, nghe theo lời kêu gọi của Ðài, vì lý tưởng chung, đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, nên đều làm việc tình nguyện, không lãnh thù lao. Mỗi năm về dự sinh nhật của Ðài có người còn phải tự bỏ tiền túi ra mua vé máy bay.

Kính thưa quý vị,

Tôi trân quý tấm căn cước tỵ nạn Cộng sản của mình. Tôi không bao giờ quên cái lý do vì sao ngày nay tôi có mặt ở đất nước này, nên tôi không thể chấp nhận ăn chung một mâm, ngồi chung một bàn, hòa hợp với bọn cộng sản - kẻ thù của dân tộc tôi -.

Ban Giám Ðốc Ðài VNHN có 4 người, thì 3 người đã giao du với VC, còn lại một mình tôi sẽ làm được gì? Tôi không còn chọn lựa nào khác là phải rút lui để bầy tỏ lập trường của mình. Và tôi đã làm. Ðối với cá nhân tôi, như thế là xong. Tôi đã bày tỏ lập trường một cách minh bạch và dứt khoát.

Nhưng tôi vẫn trân qúy công lao của những anh chị em đi tiên phong khai phá lập nên Ðài VNHN, trong đó không thể phủ nhận công lao của anh Ngô Ngọc Hùng. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng tha thiết mong mỏi đài VNHN phải trường tồn và giữ vững lập trường chống Cộng. Tôi tin tưởng ở những người còn lại, những bạn bè của tôi, những Huỳnh Quốc Bình, Ðoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Ðình Toàn, Nguyễn Văn Khanh, Ðinh Quang Trung, Thái Văn Hoàng, Vương Kỳ Sơn, Kiều Mỹ Duyên, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Ðăng Tuấn, Lê Anh Tuấn... sẽ không để cho bọn đón gió trở cờ bán đứng Tiếng Nói của Người Việt Quốc Gia.

Vì thế tôi đã âm thầm, lặng lẽ ra đi, không làm ồn ào vì sợ rằng “ném chuột sẽ vỡ lọ qúy”.

Bây giờ, vấn đề còn lại là của thính giả, của cộng đồng, và của các hội đoàn, đoàn thể, của các cơ quan truyền thông báo chí, của các cộng tác viên Ðài VNHN, của những ai vẫn một lòng son sắt với chính nghĩa quốc gia, vẫn dương cao ngọn cờ “chống Cộng”, xin hãy bày tỏ thái độ của mình đối với lập trường chính trị và đường hướng của Ðài VNHN.

Ðặc biệt, đối với các cộng tác viên của đài VNHN, những người đã vì lý tưởng tự do, tình nguyện làm việc không lãnh thù lao, hoặc chỉ nhận thù lao tượng trưng, trên dưới 12 năm qua, đã cùng tôi hằng ngày, hằng đêm lên làn sóng điện của Ðài VNHN hô hào chống Cộng, vận động đồng bào đóng góp tiền bạc để cho chúng ta chống Cộng. Các bạn nghĩ gì, và sẽ trả lời ra sao với thính giả về hành động của BGÐ Ðài VNHN hiện nay?

Tôi mong mỏi được nghe tiếng nói dõng dạc, được đọc những dòng cao kiến của các bạn trên giấy trắng mực đen về lập trường của các bạn.

Trân trọng,

HỒNG PHÚC Lê Hồng Long

1150 N. BROADWAY, SUITE 501, WICHITA, KS 67214 - USA

Email: ngaynay@cox.net, TEL: 316-393-7778*

From: TuyetMai Nguyen <tuyetmai454@gmail.com>
Date: 2009/9/8
Subject: su that ve ob LLN
To: huynhquocbinh@yahoo.com, vuongkyson@yahoo.com, ngaynay@cox.net, hieudoanbdq@yahoo.com, ngothihien@gmail.com, vietbook@yahoo.com

XXXXX – Very important

Những sự thật cần phải nói ra.

Ông HP rời VNHN vì bất cứ lý do gì, ai sai ai đúng, BGĐ cũng phải giải thích những điều ông HP nói trong thư.

Vợ chồng ông DVH & bà LLN chỉ là những kẻ xu thời, chụp lấy cơ hội từ ông NNH & đài VNHN để mưu cầu danh lợi riêng.

Ông DVH là 1 kẻ thiếu học, ăn nói hồ đồ lổ mãng. Bà LLN cũng không hơn chồng bao nhiêu, nhưng nhờ mua được cái bằng Associate trên internet.
Ông bà DVH chưa thể trả lời cho mọi người vì đang lúng túng, đang tìm cách ngụy biện cho những hành động mờ ám của mình đang bị kéo ra ánh sáng. Ông bà DVH đang cầu cứu người viết giùm bức thư trần tình, từ trước đến nay những bức thư, bài viết, bài nói đều nhờ ông HP viết giùm.
Ông bà DVH không muốn đối diện với những người có sự nhận xét tinh tế và những lý luận sắc bén như ông HQB, sợ khó cho ông bà ấy tiếp tục đưa ra những lời ngụy biện, những thái độ ngạo mạn, những sự gian dối để lường gạt người khác.
Trả lời bằng thư hoặc email, họ có thể cầu cứu quân sư, cố vấn. Họp qua phone, họ có thể đóng kịch dể hơn, tránh né sự thật, đi lạc đề bằng cách tấn công người khác, đổi đề tài để mọi người chỉa mủi dùi về hướng khác; hoặc kéo dài buổi họp để mọi người mõi mệt mà vẫn ở trong tình trạng bế tắc; hoặc bỏ ngang và đổ thừa tại trục trặc đường dây kỷ thuật.

Sau ngày VNHN được thành lập không lâu, ông bà DVH đã rời bỏ đài VNHN sau 1 thời gian ngắn mà thấy không thu được lợi lộc bao nhiêu. Đài VNHN từng lâm vào tình trạng tài chánh kiệt quệ, bị đánh phá, kiện cáo tứ tung, ông bà DVH đã không muốn bị liên lụy, không “sống chết” với đài những lúc khốn khổ đó.

Ông DVH nghiện rượu nặng, bà LLN nghiện cờ bạc, phải cầm thế nhà cửa đồ đạc, giựt nợ của rất nhiều người. Bà Ngô Thị Hiền là một trong những người chủ nợ của VNHN và của vợ chồng DVH. Sau khi bà NTH không tiếp tục cho mượn, còn lên tiếng đòi những món nợ trước, vợ chồng DVH thừa dịp đài VNHN & bà NTH đang bị kiện tụng, nói xấu bà NTH, tìm cách cô lập, tước hết mọi quyền hành bà có ở VNHN.

Sau khi bà LLN bị mất job ở AT&T và không tìm được job mới, bà trở lại VNHN để “giúp đở” ông NNH. Ông NNH như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Vợ chồng ông DVH lo việc điều hành nhân viên, chi thu, gây quỷ cho đài. Ông NNH rảng rang lo việc kỷ thuật & mở thêm những đài địa phương mới. Miễn sao đài VNHN còn phát sóng, phát đi càng nhiều nơi thì ông NNH mãn nguyện rồi, ông giao hết những chuyện khác cho vợ chồng ông DVH.

Bà LLN thua bạc, giựt nợ người khác; bây giờ nghiễm nhiên quản lý một account không nhỏ của VNHN. Khi nào túng quá thì mượn đỡ, không ai hạch hỏi, đòi nợ, không phải lánh mặt chủ nợ như xưa. Một điều thiệt ngộ là account này không sợ cạn. Đài phát sóng đi khắp nơi, quảng cáo vô đều đều, thính giả nghe lời kêu gọi tiếp tục chắt chiu gởi tiền về ủng hộ. This is heaven! Trúng số còn phải khai báo & đóng thuế; trúng account của VNHN sướng hơn trúng số nhiều.

Vợ chồng bà LLN nổi tiếng chuyên luồn cuối nịnh bợ những người có tiền, có chức; đồng thời hiếp đáp đối sử tệ bạc với người khác, những người mà ôb thấy không lợi dụng nhờ cậy được. Những người cộng tác cũ, có chút ít kiến thức khả năng, bà tìm cách khai trừ, hoặc đối sử thật tệ bạc để họ buồn, tự ý rút lui. Bà sợ những người này làm cho sự thiếu khả năng & thiếu hiểu biết của vợ chồng bà càng rỏ nét. Bà đưa vào những người sẳn sàng tôn vinh cái chức “Giám Đốc” của bà, giúp bà “look good”.

Ông DVH thì chỉ mê ăn mê nhậu, ôb đã biến studio VNHN thành một chổ lui tới thường xuyên nhậu nhẹt. Rượu vào lời ra, chén mày chén tao, ồn ào, phát biểu tứ tung, ngày mai giả mặt ngố quên hết, thật không ra một cái thể thống nào hết. Với những thành tích như thế, ông DVH đã được phong chức “Giám Đốc Giao Tế”, chớ ổng làm được cái gì bây giờ. Với chức này, ôb DVH đã tung ra rất nhiều tuyệt chiêu, những người bạn nhậu đã lở chén mày chén tao, những lúc ngà ngà lở lời nói hố, há miệng mắc quai nên đành im lặng giả điếc. Trên phương diện giao tế & ứng xử, Ông DVH chuyên đánh trước, đánh phủ đầu, đánh dằn mặt, ăn nói hồ đồ, lổ mãng. Nếu đối tượng chỉ lắc đầu không muốn vạ với kẻ không biết điều, thì ôb ta xem như mình có power để đàn áp, khủng bố người khác. Nếu đối tượng phản ứng mạnh mẽ, ông DVH sẽ thụt cổ lại, để bà LLN ngọt ngào xoa dịu, tìm cách làm hòa, năn nỉ người ta bỏ qua cho sự nóng nảy của chồng bà. Bà là sứ giả hòa bình, bà là thiên thần, bà khôn ngoan, bà đóng kịch xuất sắc. Thật là tuyệt chiêu!

Vợ chồng bà LLN có tài, có mưu, nhưng không có đức. Những người như thế không thể nào thực sự (hy sinh) tranh đấu cho tự do dân chủ. Những ngôn từ này được họ lạm dụng thường xuyên, đem ra để kể lể công cán của họ với VNHN. Họ lập đi lập lại những câu này như con vẹt, ngay cả chính họ cũng không hiểu tự do dân chủ là gì, họ không biết, không màng đến lịch sử, địa lý, tổ tiên dân Việt, thì không hiểu họ “đấu tranh” như thế nào và đấu tranh cho ai. Và 2 cái chức Giám Đốc và đài VNHN đã được sử dụng để lòe thiên hạ, lòe luôn cả những văn công cán bộ CS, thế mà cũng có không ít những người cả tin bị mắc lừa, bị ôb LLN chơi nhiều cú đau điếng mà phải đành nuốt hận làm thinh, vì nói ra nhục mặt chịu sao thấu.

Chuyện vợ chồng bà LLN loại ông HP cũng dể hiểu thôi. Ông HP không biết an phận, cuối đầu tuân lệnh bà LLN thì xong ngay. Còn chuyện đối phó với ông DVH & ông NNH thì đã có bà LLN lo, ông HP không biết thức thời, còn bày đặt lên tiếng. Dù ông HP có vì TIỀN & TIỀN & TIỀN thì cũng chuyện đương nhiên, không ai có thể tiếp tục làm công không cho ôb LLN hưởng lợi năm này qua năm khác; kẻ góp công, người góp của, cớ sao lại viện cớ rằng ông HP không bỏ ra 1 xu nào để ghép tội ông ta. Thế mới thấy rỏ ràng tim gan phèo phổi, thời giờ công sức của những người cộng tác cũng chả đáng xu nào. Ai cũng phải “hy sinh”, ai cũng phải đóng góp, không được lên tiếng thắc mắc hoặc đưa ý kiến xây dựng thì mới thực sự là người cùng chí hướng trong công cuộc đấu tranh của ôb DVH & LLN.

À, còn chuyện ôb LLN & DVH “giao lưu” với tòa đại sứ VC, tiệc tùng, thù tiếp, móc nối những người có tai mắt trong cộng đồng kết thân với quan chức VC thì xảy ra thường xuyên, có thể những người ở xa chưa thấy thôi. Những người nhà của bà LLN & của ông NNH như bà Kiều Thu & bà Ngô Thị Hiền, bà Ngô Thu chắc hẳn phải biết rõ, nhưng khi hỏi đến, họ trả lời không biết hoặc chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đổi đề tài, thật là khó hiểu.

Ôb LLN có liên hệ mật thiết với ông Ngô Sơn và bà Liên, bầu shows ở Atlantic City, giao du với văn công, cán bộ VC là điều bắt buộc. Một mặt đi chơi đi ăn đi nhậu chung với những cán bộ cao cấp của VC, đi về VN thường xuyên, một mặt lên đài ủng hộ những cộng đồng ở khắp nơi về DC biểu tình chống CS. Đài RFA & những đài khác cần phải học hỏi thêm đài VNHN. Ôb LLN về VN để mở đài radio, TV, làm báo, để chống Cộng ngay trong lòng đất Cộng, không tốn 1 giọt mồ hôi, không bị phiền toái câu lưu, thật là mưu thần chước quỷ, còn hơn cả Khổng Minh. Họ phải có sẳn sàng những chiến thuật & chiến lược trong những công tác đại sự này. Nếu ôb LLN không nói được vì chuyện quốc gia đại sự, vì thiên cơ bất khả lậu, chúng ta thử đặt câu hỏi với những người đã từng họp mặt hoặc từng được móc nối để gặp gỡ giao lưu với những văn công cán bộ VC như ô Mai Vàng, ô Đỗ Hồng, ô Định H Đoàn, ô Thông ô Bình ô Lộc bà Tú xem kế hoặch của họ sao, có “khả thi” hay không để chúng ta còn có thái độ thích nghi.


TaiLuong


Ngô Ngọc Hùng

Tổng Giám Đốc

Lưu Lệ Ngọc

Giám Đốc Điều Hành


Dương Văn Hiệp

Giám Đốc Giao Tế

Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức

http://hethongtruyenthongvnhn.com/Dem%20VNHN_10.jpg

http://hethongtruyenthongvnhn.com/Dem%20VNHN_8.jpg

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------