Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, September 17, 2009

HỒNG PHÚC -Ðài VNHN giao du mật thiết với Tòa Ðại Sứ VC

Audio 1 Ngo Ngoc Hung tra loi Thu Tin & Huynh Quoc Binh


Trich trong Dien Dan ThaoLuan9


Ðài VNHN giao du mt thiết
v
i Tòa Ði S VC


HNG PHÚC
Lê Hng Long
1150 N. Broadway, Suite 501
Wichita, KS 67214 - USA
Email: ngaynay@ cox.net
Tel: 316-393-7778
Wichita, ngày 17 tháng 9, 2009

Kính thưa quý v,
Cách đây 3 tháng, ngày 15 tháng 6, 2009, tôi đã chính thc thông báo vi Ban Giám Ðc (BGÐ) ca đài phát thanh Vit Nam Hi Ngoi (VNHN) xin t chc Giám đc Chương trình và rút tên ra khi đài VNHN. Sau ngày đó, Ðài VNHN li dng phương tin ca mình đưa ra nhng thông tin sai s tht xuyên tc v cá nhân tôi, cũng như lý do tôi ri khi Ðài VNHN đ gây phin nhiu cho tôi.
Du vy, vì tương lai ca Ðài VNHN, vì không mun gây xáo trn cho sinh hot cũng như làm suy gim nim tin ca thính gi dành cho Ðài VNHN đi vi công cuc đu tranh gii phóng quê hương, nên tôi vn gi thái đ im lng đ ch đi mt li gii thích ca Ban Giám Ðc (BGÐ).
Ba tháng trôi qua, BGÐ ca Ðài VNHN đã không đưa ra mt li gii thích nào cho thính gi và các cng tác viên v nhng vic làm ca mình. Ngưc li, còn có nhng dư lun bôi bn cá nhân tôi đưc tiếp tc loan truyn hu đánh lc hưng nhng vic làm ca BGÐ Ðài VNHN.
Do đó, ngày 6 tháng 9, 2009, buc lòng tôi phi công khai hóa lý do tôi ri khi Ðài VNHN qua mt lá thư luân lưu trong ni b ca Ðài VNHN.
Chc chn đa s qúy v chưa đưc đc lá thư này. Vì vy, tôi xin tóm lưc nhng đim chính ni dung ca lá thư đ qúy v tin theo dõi din tiến ca s vic.
Lý do tôi ri khi Ðài VNHN là:
  1. V LP TRƯNG ca Ðài VNHN thì Ban Giám Ðc đã có nhng hành đng phn bi li nim tin ca ngưi Vit t nn cng sn, ca thính gi... qua nhng hành đng, như:
   a - Quan h mt thiết vi Tòa Ði S Vit Cng ti Hoa Thnh Ðn đến đ m tic ti nhà hàng, mi cán b VC cao cp trong Tòa Ði S công khai đến d. i là ngưi đã phát giác ra chúng và đã tranh lun gay gt vi chúng ngay trong ba tic v các đ tài Ci Cách Rung Ðt, Nhân Văn Giai Phm, H Chí Minh có v và viết sách t ca tng mình qua cái tên Trn Dân Tiên...
  b - Anh Dương Văn Hip, Giám đc Giao tế ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng 1 mình);
   c - Ch Lưu L Ngc (v anh Dương Văn Hip), Giám đc Tài chánh và Giám đc Ðiu hành ca Ðài qua li Vit Nam (đi riêng mt mình) t Nam ra Bc.
   d - Anh Ngô Ngc Hùng, Tng giám đc ca Ðài VNHN, qua Ba Lan tiếp xúc vi cán b đng viên Cng Sn.

  2. Sau nhng chuyến đi trên, anh Ngô Ngc Hùng tuyên b Ðài VNHN s có mt Văn Phòng Ði Din ti Sàigòn.

  3. V NI B:
   a - Ban Giám Ðc t đó đã bt đu cô lp tôi vì lp trưng chng Cng dt khoát ca tôi mà ch Lưu L Ngc gi là “cc đoan”.
   b - V Tài Chánh, ch Lưu L Ngc là Giám đc Tài Chánh ca Ðài đã thiếu minh bch trong vic điu hành tài chánh. Trong sut 12 năm qua, Ðài VNHN chưa bao gi công b mt báo cáo tài chánh nào ca Ðài. Ðài VNHN đã nhân danh “chng Cng”, kêu gi đng bào đóng góp tin bc, mi gi các cng tác viên làm vic không ăn lương vì lý tưng chung, mà Ðài không minh bch trong vn đ tài chánh là biến Ðài VNHN thành mt t chc li dng nim tin ca thính gi, buôn bán chính nghĩa.
   ng cũng nên nhc li, trong quá kh, đài VNHN đã tng liên can đến mt v kin v quyên góp tin bc phi ra hu Tòa.

Kính thưa quý v,
Sau khi lá thư trên đưc gi đi, chúng tôi mong đi s nhn đưc nhng li gii thích nghiêm túc ca BGÐ v nhng hành đng ca h, thì ngưc li, anh Ngô Ngc Hùng TGÐ, bng mt hành đng u trĩ, đã tung ra mt lot email vu khng tôi vi nhng điu thô b, mà dng ý ch nhm tung ha mù hu ln tránh tr li trc tiếp nhng vn đ mà tôi đã nêu ra.
Thế nhưng, không có s tht nào có th che du đưc dưi ánh mt tri. Cui cùng thì nhng điu tôi nêu ra trong thư ri khi Ðài VNHN đã ln lưt đưc BGÐ, bng cách này hay cách khác, gián tiếp xác nhn đó là nhng s tht.
Cách đây 4 ngày, ngày 13 tháng 9 va qua, trong mt email, ri trong li trn tình ca anh Ngô Ngc Hùng trên làn sóng đin Ðài VNHN “Ti sao chúng tôi tiếp xúc vi đng viên Cng Sn”, anh Hùng cho biết anh đã cùng vi bác sĩ Nguyn Ý Ðc “sang Ba Lan đ gp mt s anh ch em đng viên Cng Sn”. Anh Hùng còn k rõ: “BS Nguyn Ý Ðc, ngưi đã quá thân mt vi các đng viên CS...”
Mt khác, anh ch Dương Văn Hip & Lưu L Ngc, cách nay 3 ngày, trong bui hp ti Ðài VNHN ngày 14 tháng 9, 2009, đã nhìn nhn trong tic sinh nht ca ch Lưu L Ngc t chc ti nhà h ng Ði Hàn Heebeen Virginia có mt 2 tên cán b VC ca Tòa Ði S đến d. Và sau đó anh ch đã mang c passport ra đ công khai xác nhn là đã có qua li Vit Nam.

Nói tóm li, nhng điu tôi nêu ra, nay đã đưc các đương s nhìn nhn là s tht. Minh bch, chng c rõ ràng, không còn gì phi nghi ng na.
Ngoi tr v vn đ tài chánh, trong bui hp trên, đã không có mt ai nêu ra hay nhc li, và cho đến gi này vn không có mt câu tr li nào c. Ti sao ???
ng cũng cn nên biết, hu hết nhng cng tác viên ca đài VNHN khp nơi, nghe theo li kêu gi ca Ðài, vì lý tưng chung, đu tranh cho t do dân ch ca đt nưc, nên đu làm vic tình nguyn, không lãnh thù lao. Mi năm v d sinh nht ca Ðài có ngưi còn phi t b tin túi ra mua vé máy bay.
Kính thưa quý v,
Tôi trân quý tm căn cưc t nn Cng sn ca mình. Tôi không bao gi quên cái lý do vì sao ngày nay tôi có mt đt nưc này, nên tôi không th chp nhn ăn chung mt mâm, ngi chung mt bàn, hòa hp vi bn cng sn - k thù ca dân tc tôi -.
Ban Giám Ðc Ðài VNHN có 4 ngưi, thì 3 ngưi đã giao du vi VC, còn li mt mình tôi s làm đưc gì? Tôi không còn chn la nào khác là phi rút lui đ by t lp trưng ca mình. Và tôi đã làm. Ði vi cá nhân tôi, như thế là xong. Tôi đã bày t lp trưng mt cách minh bch và dt khoát.
Nhưng tôi vn trân qúy công lao ca nhng anh ch em đi tiên phong khai phá lp nên Ðài VNHN, trong đó không th ph nhn công lao ca anh Ngô Ngc Hùng. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng tha thiết mong mi đài VNHN phi trưng tn và gi vng lp trưng chng Cng. Tôi tin tưng nhng ngưi còn li, nhng bn bè ca tôi, nhng Hunh Quc Bình, Ðoàn Trng Hiếu, Nguyn Ðình Toàn, Nguyn Văn Khanh, Ðinh Quang Trung, Thái Văn Hoàng, Vương K Sơn, Kiu M Duyên, Ngô Th Hin, Nguyn Ðăng Tun, Lê Anh Tun... s không đ cho bn đón gió tr c bán đng Tiếng Nói ca Ngưi Vit Quc Gia. Vì thế tôi đã âm thm, lng l ra đi, không làm n ào vì s rng “ném chut s v l qúy”.
Bây gi, vn đ còn li là ca thính gi, ca cng đng, và ca các hi đoàn, đoàn th, ca các cơ quan truyn thông báo chí, ca các cng tác viên Ðài VNHN, ca nhng ai vn mt lòng son st vi chính nghĩa quc gia, vn dương cao ngn c “chng Cng”, xin hãy bày t thái đ ca mình đi vi lp trưng chính tr và đưng hưng ca Ðài VNHN.
Ðc bit, đi vi các cng tác viên ca đài VNHN, nhng ngưi đã vì lý tưng t do, tình nguyn làm vic không lãnh thù lao, hoc ch nhn thù lao tưng trưng, trên dưi 12 năm qua, đã cùng tôi hng ngày, hng đêm lên làn sóng đin ca Ðài VNHN hô hào chng Cng, vn đng đng bào đóng góp tin bc đ cho chúng ta chng Cng. Các bn nghĩ gì, và s tr li ra sao vi thính gi v hành đng ca BGÐ Ðài VNHN hin nay?
Tôi mong mi đưc nghe tiếng nói dõng dc, đưc đc nhng dòng cao kiến ca các bn trên giy trng mc đen v lp trưng ca các bn.

Trân trng,
HNG PHÚC Lê Hng Long
1150 N. BROADWAY, SUITE 501, WICHITA, KS 67214 - USA
Email: ngaynay@..., TEL: 316-393-7778*

Trich trong Dien Dan ThaoLuan9

From: hung ngo <ngoc_hung@>
To: Bill
Sent: Sat, Sep 12, 2009 6:25 am
Subject: Tai sao chung toi tiep xuc voi dang Vien Cong San

Thưa quý ACE,

Hôm nay chúng tôi xin viết email nầy với mục đích phơi bầy một việc làm của cá nhân chúng tôi từ nhiều năm trước đây. Việc làm nầy có thể bị chụp mũ ngay lúc đó nhưng bây giờ chúng tôi đã có một số anh chị em tin tưởng nên nếu có bị " đánh" thì sẻ có người đỡ.
Cách đây 6 năm chúng tôi cùng với BS Nguyễn Ý Đức và một thân hữu tại Tây Đức đã thân chinh vào miệng cọp đó là Warsaw, Poland để gặp một số anh chị e m đảng viên đảng CS. Cha tôi có nói câu nầy: biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, với tôi thA Fng được vài trận thì cũng khá rồi.
Trong chuyến thăm viếng nầy ngoài những cuộc nói chuyện với nhiều đảng viên đã phản tỉnh cũng có những người vẩn còn active, có những tiến sĩ, kỹ sư cũng có những thương gia, văn nghệ sỉ... chung tôi còn ăn nhậu, du hí ( hí quá trời mà nhiều anh em bên đó gọi là trả thù dân tộc ) thăm thắng cảnh, văn nghệ bỏ túi...
Trong những cuộc tiếp xúc chúng tôi có nhận định như sau:
- Có những đảng viên CS là người yêu nước, họ lo lắng cho đất nước và dân tộc
- Có người đã bỏ đảng và hoạt đông công khai như anh Lê Diễn Đức
- Có những người đang hoạt động ngầm vì còn có gia đình tại VN
- Có những người chưa hoạt động nhưng đang có những dự định k hi thời gian tốt hơn

Sau những cuc gặp gỡ tại đây chúng tôi đã dự định một số công tác đấu tranh nhưng sau đó phải gát lại vì tài chánh. Như quý anh chị đều biết, sau khi chúng ta phát thanh qua Âu Châu vài tháng sau khi đi Balan thì tôi đã thực hiện satellite TV. Vì không định sức mình nên chương trình TV đã thất bại nặng nề về tài chánh. Hiện tại vụ kiện ra toà về thiếu tiền mướn làn sóng vẩn tiếp diễn và tôi đã chọn con đường bankcrupcy vì không muốm ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Sau khi Lệ Ngọc lãnh trách nhiệm tài chánh và đến hôm nay chúng tôi đã trã lại một số nợ mà chúng tôi đã mượn khi làm TV cũng như radio trước đây như tiền của chị Ngô thị Hiền, chị Huệ ( chB cũa Trần Thiện ) Vĩnh bạn của Hùng.... Tuy hiện tại cá nh n chúng tôi còn nợ một số người như Yến ( em gái cũa tôi) Hồng ( em gái cũa Mai quả phụ cũa anh Nguyễn Trần Phúc ) ...... Vấn đề tài cháng tạm ổn vì TV chỉ còn những món nợ mà tôi chịu trách nhiêm mà thôi.

Trong những chương trình thư tín chúng tôi thường tuyên bố là nếu có tiền VNHN sẻ có những công tác đấu tranh mới , đặc biệt là trong giờ thư tín 2 chủ nhật tuần trước chúng tôi có công bố là nếu được 1200 ân nhân ủng hộ chúng ta sẻ có một công tác rất đặc biệt.

Hôm nay tôi xin thông báo với quý anh chị công tác mới cE1a chúng ta sau khi có sự đồng ý cũa ban quản trị, công tác nầy cũng lấy ra những hiểu biết qua chuyến thăm viếng thân mật với nhi8 1u đảng viên đảng Cộng Sản tại Ba Lan cũng như tại DC:

>>>>>> Giải thưỡng sáng tác nhạc phẩm đấu tranh cho Việt Nam <<<<<<>>>>>>>> Giải thưởng sáng tác văn chương đấu tranh cho VN <<<<<<<<<> Lệ Ngọc đang liên lạc với một số nhân sĩ để thực hiên phần điều lệ, nôi dung và thông báo.

Mong quý anh chị thông hiểu về vấn đề nầy gi úp cho Lệ Ngọc thực hiện công tác=2 0.

Chúng tôi sẻ công bố công tác nầy trong giờ sổ số chiều hôm nay thứ bẩy 12 tháng 9/2009

Về những chi tiết tại sao chúng tôi có ý định nầy khi thăm Ba Lan chúng tôi xin nhờ BS Nguyễn Ý Đức, người đã quá thân mật với các đảng viên CS khi thăm Ba Lan

Thân mến

NNH

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại xin kính chào quý vị!

Chương trình phát thanh và truyền hình của chúng tôi, với nhiều trụ sở và cộng tác viên trải khắp Mỹ Châu và Âu Châu, mong được đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa và giải trí của độc giả.

Ban Quản Trị


Ngô Ngọc Hùng

Tổng Giám Đốc

Chàng thanh niên từ cao nguyên Lâm Viên Đà Lạt đến định cự tại Hoa Kỳ năm 1979 nhưng không chịu làm công việc của một người kỷ sư trẻ đầy triển vọng sau khi tốt nghiệp Catholic University of America năm 1984 mà lại đi vào lãnh vực truyền thông. Ngô Ngọc Hùng là một trong những người đi tiên phuông trong việc thực hiện chương trình truyền hình đầu tiên của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Với bản tính nói ít làm nhiều, Ngô Ngọc Hùng đã đi một bước khá dài trong việc xây dựng và nuôi dưởng Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Tinh thần và đường lối hoạt động của NNH đã được đa số anh chị em trẻ cùng quan niệm tán thưởng, hổ trợ.

Anh hiện là linh hồn của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.

Ngô Ngọc Hùng chịu trách nhiệm phần kỹ thuật cho đài và phụ trách các tiết mục khác như :

- Trả lời thư tín hàng tuấn

- Chương trình nấu ăn các món đặc biệt

Lưu Lệ Ngọc

Giám Đốc Điều Hành

Lưu Lệ Ngọc tốt nghiệp ngành Quản Trị Thương Mại và Cao học về Điều hợp Thị trường.

Sau 22 năm làm việc cho công ty AT&T trong nhiều vai trò lãnh đạo như Sales Executive Manager, Telecommunication Program Manager v.v... Lưu Lệ Ngọc đã quyết định rời bỏ công việc toàn thời gian để đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành Hệ Thống Truyền Thông VNHN không ngoài mục đích thực hiện hoài bảo phục vụ cộng đồng dưới vai trò của một người Việt quốc gia hải ngoại trong công cuộc chiến đấu đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho hơn 80 triệu người dân Việt đang sống dưới ách thống trị cay nghiệt của tập đoàn cộng sản Việt Nam.

Lưu Lệ Ngọc đang phụ trách các chương trinh:

- Chào Một Ngày Mới Bản Tin Buổi Chiều

- Hoa Kỳ Trong 7 Ngày Qua (Cùng Nhà báo Nguyễn Văn Khanh)

- Đường Vào Tòa Bạch Ốc (Cùng Nhà báo Nguyễn Văn Khanh)

Dương Văn Hiệp


Giám Đốc Giao Tế

Dương Văn Hiệp đồng chủ nhân và cũng là Phó Tổng Giám Đốc công ty sắt thép & kiến trúc kỷ nghệ nặng tại thành phố Sterling tiểu bang Virginia.

Dương Văn Hiệp không có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực truyền thông nhưng đến với Hệ Thống Truyền Thông VNHN bằng cả một tấm lòng nhằm hổ trợ công việc làm đầy ý nghĩa của những người bạn trẻ và nhất là để hổ trợ người bạn đời của mình.

Ngoài công việc Giao tế & Nhân sự, Dương Văn Hiệp phối hợp cùng nhà báo Nguyễn Văn Khanh thực hiện chương trình Hội Luận Hàng Tuần.

Website Mới:
http://hethongtruyenthongvnhn.com/


Hiện nay Hệ Thống Truyền Thông VNHN (HTTT/VNHN) phát thanh mỗi ngày 24 tiếng và 7 ngày trong tuần, bằng 3 phương tiện phát sóng như sau:

1. Qua Tần Số Đặc Biệt

Từ nhiều năm qua, tại Hoa Kỳ, Đài VNHN đã liên tục phát thanh trên khắp các thành phố, các tiểu bang có mật độ người Việt cư ngụ đông đảo, như: Washington DC, Northern VA, Philadelphia PA, Tampa FL, Wichita KS, Grand Rapids MI, Denver CO, Portland OR, New Orleans, Baton Rouge LA, Biloxi MS, St. Louis, Kansas City MO, Austin, Dallas, Arlington TX, Oklahoma City OK, Porland OR, Salt Lake City UTAH v.v...a

Để có thể nghe được các chương trình qua Tần Số Đặc Biệt này, thính giả phải mua Radio do Đài đã cài đặt sẵn tần số cho từng địa phương. Radio này có bán tại các đại lý ở địa phương với giá phải chăng, thích hợp với túi tiền của mọi gia đình, mà ai cũng có khả năng mua được.

2. Qua Vệ Tinh Nhân Tạo (Satellites)

Tại Bắc Mỹ, quý khán thính giả trong các quốc gia như Canada, Mexico và USA, cư ngụ trong khu vực có chỉ VÀNG hay XANH (xin coi bản đồ hướng dẫn dưới đây) có thể bắt sóng được với Satellite AMC-4 (với cường độ Signal Strength 44 trở lên). Tại các vùng Signal Strength yếu hơn 44 thì nên dùng đĩa lớn hơn 32 in.

Hiện nay, một bộ Satellite để bắt được sóng của Đài VNHN giá từ $120 đến $250. Và không phải trả tiền hàng tháng


3. Qua trực tuyến online

Ngày nay, với sự thông dụng của máy vi tính, quý vị có thể truy cập các chương trình của Đài VNHN theo địa chỉ http://www.radiohaingoai.com hoặc http://www.radiohaingoai.org hay http://www.radiovnhn.com

Hoàn toàn miễn phí, không tốn kém gì cả. Mỗi ngày 24 giờ, mỗi tuần 7 ngày... Chỉ cần một cái nhắp chuột là có thể nghe trực tiếp hoặc có thể nghe lại các chương trình cũ đã phát thanh, trong kho dữ liệu của Đài chúng tôi.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------