Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, May 17, 2010

NB Viet Thuong-VG Hồ Chí Minh là VG Đại Tội Đồ của Dân Tộc

Audio 1


link
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongVGHoChiMinhLaDaiVietGianToiDoDan239.wmv

Audio 2


link
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongMucDichCuonSuTichConYeuRauXanhVNVGHo192.w


Hình ảnh
LINK Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------