Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, April 24, 2012

Không có gì quý hơn…Thơ Vô Đề, tác giả Vô danh ,1968


http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/04/khong-co-gi-quy-hontho-vo-e-tac-gia-vo.html
Không có  quý hơn 
Thơ Vô Đề, tác giả Vô danh ,1968  

---------Anonymous has left a new comment on your post "Không có gì quý hơn…Thơ Vô Đề, tác giả Vô danh ,19...": 


Cách mạng tiến hóa của Việt Nam Tàu và Bắc Hàn cộng sản:

„Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn có mấy mươi năm“
(Phỏng theo „Từ vượn lên người“ (1967) trong tập „Thơ Vô Đề“của Tác giả Vô Danh, trên „nhàbáoViệtThường.blogspot.com“).

"Từ vượn lên người theo thuyết tiến hóa của Darwin mất mấy triệu năm,nhưng tại Việt Nam, China và Bắc Hàn „cộng sản“ có sự thật đau lòng khó tưởng. Nơi đó cả nước biến dạng thành những trại tẩy não nhân dân tập thể, tường trại giam là biên giới quốc gia. Ở đó chỉ nhờ „lệnh“ của bọn Mao Hán gian, Kim Hàn tặc và Hồ Việt gian mà từ người xuống vượn mất có mấy mươi năm.Trùng trùng tội ác, tiến hóa - cách mạng. Đọc ngược xuôi tùy ý ". 
***
The theory of evolution of communist China, Vietnam and North Korea:

"The evolution of men from apes took millions of years according to Darwin’s theory of evolution. But however in communist China, Vietnam and North Corea, where thanks to Mao’s, Ho Chi Minh’s and Kim Sung Il’s orders whole countries had become huge boot camps for brainwashing, the step from man to ape only took decades. What a criminal (R) evolution!"
***
Kommunistischen Vietnam, China und Nord-Korea s Evolutionstheorie:

Abgeleitet aus dem „Von Affen zum Menschen“ (1967). Auszug aus dem Gedichtband „Titellose Verse“ des Autors „Namenslos“.

"Von Affen zum Menschen, laut darwinistischer Evolutionstheorie dauerte das Millionen von Jahren. Doch es war möglich, im kommunistischen China, Vietnam und Nord Korea, wo ganze Staaten zum Volk-Zuchtlager für Gehirnwäscherei wurden, dass, dank Mao, Ho Chi Minh und Kim Sung Il´s Befehl, es dort vom Menschen zum Affen nur Jahrzehnte brauchte. Was für eine verbrecherische (R) Evolution!"
***
(Trích từ nguồn của Vietnam - Buddhist)
http://vn-buddhist.blogspot.de/2012/03/komunnistische-vietnam-china-u-nord.html
Trân trọng
Khán Thính giả tại Đức
Tay chơi Hà Nội. 

1 comment:

Anonymous said...

Cách mạng tiến hóa của Việt Nam Tàu và Bắc Hàn cộng sản:

„Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn có mấy mươi năm“
(Phỏng theo „Từ vượn lên người“ (1967) trong tập „Thơ Vô Đề“của Tác giả Vô Danh, trên „nhàbáoViệtThường.blogspot.com“).

"Từ vượn lên người theo thuyết tiến hóa của Darwin mất mấy triệu năm,nhưng tại Việt Nam, China và Bắc Hàn „cộng sản“ có sự thật đau lòng khó tưởng. Nơi đó cả nước biến dạng thành những trại tẩy não nhân dân tập thể, tường trại giam là biên giới quốc gia. Ở đó chỉ nhờ „lệnh“ của bọn Mao Hán gian, Kim Hàn tặc và Hồ Việt gian mà từ người xuống vượn mất có mấy mươi năm.Trùng trùng tội ác, tiến hóa - cách mạng. Đọc ngược xuôi tùy ý ".
***
The theory of evolution of communist China, Vietnam and North Korea:

"The evolution of men from apes took millions of years according to Darwin’s theory of evolution. But however in communist China, Vietnam and North Corea, where thanks to Mao’s, Ho Chi Minh’s and Kim Sung Il’s orders whole countries had become huge boot camps for brainwashing, the step from man to ape only took decades. What a criminal (R) evolution!"
***
Kommunistischen Vietnam, China und Nord-Korea s Evolutionstheorie:

Abgeleitet aus dem „Von Affen zum Menschen“ (1967). Auszug aus dem Gedichtband „Titellose Verse“ des Autors „Namenslos“.

"Von Affen zum Menschen, laut darwinistischer Evolutionstheorie dauerte das Millionen von Jahren. Doch es war möglich, im kommunistischen China, Vietnam und Nord Korea, wo ganze Staaten zum Volk-Zuchtlager für Gehirnwäscherei wurden, dass, dank Mao, Ho Chi Minh und Kim Sung Il´s Befehl, es dort vom Menschen zum Affen nur Jahrzehnte brauchte. Was für eine verbrecherische (R) Evolution!"
***
(Trích từ nguồn của Vietnam - Buddhist)
http://vn-buddhist.blogspot.de/2012/03/komunnistische-vietnam-china-u-nord.html
Trân trọng
Khán Thính giả tại Đức
Tay chơi Hà Nội.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget