Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, March 26, 2011

NB Việt Thường: Hứa Vạng Thọ và Hà văn Sơn đã lòi mặt chuột

      
ttp://www.youtube.com/watch?v=rukWrC2mXTY

 NB Việt Thường: Hứa Vạng Thọ và Hà văn Sơn đã lòi mặt chuột

Việt Thường
Hứa Vạng Thọ (TinParis.net)
Vừa qua, tôi, Việt Thường, đã trả lời một số bạn đọc có lòng ở trong nước về vấn đề đấu tranh chống việt-gian cộng-sản. Tôi đã có bài trả lời ở các audio mà chúng tôi đã đưa lên web Hồn Việt UK online, Blog Việt Thường, cùng YouTube. Và theo yêu cầu của một số bạn đọc, chúng tôi cũng đã cho chuyển thành bài viết để một số người không có thể nghe audio được rõ ràng sẽ có điều kiện tìm hiểu trắng đen.
Ngay trước khi trả lời bạn đọc trong nước về vấn đề ứng cử quốc hội việt-gian cộng-sản, tôi đã có một audio giải thích rõ về các hiến pháp và quốc hội, sản phẩm của việt-gian cộng-sản. Tôi đã nhấn mạnh rằng hiến pháp và quốc hội việt-gian cộng-sản là viên thuốc cực độc cho nhân dân Việt Nam và cũng khẳng định không thể Hòa Giải Hòa Hợp với việt-gian cộng-sản được. Nhưng vì có một số ý kiến của bạn đọc cho rằng phương pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động vẫn có thể hữu hiệu và không tổn hại xương máu cho người đấu tranh.
Việc tôi đóng góp một ý kiến là những người có lòng ở trong nước nếu muốn dùng biện pháp “ôn hòa, bất bạo động, theo đúng pháp luật”, có thể lợi dụng kỳ bầu cử quốc hội khóa 13 này. Bởi vì lần này chúng đã có những sơ hở về mặt tổ chức thực hiện. Thí dụ như chúng tuyên bố quốc hội 13, những người ngoài đảng việt-gian cộng-sản  được cho tỷ lệ tham gia là 20%. Chúng cũng khẳng định rằng: Ứng cử là một quyền lợi của công dân (khác với xưa kia chúng chỉ nói đến nghĩa vụ bầu cử của công dân). Chúng cũng tuyên bố việc bình đẳng và không phân biệt đối xử giữa các ứng cử viên là đảng viên việt-gian cộng-sản hay không phải đảng viên việt-gian cộng-sản. Chúng cũng tuyên bố ứng cử viên được tiếp xúc với cử tri và chúng cũng kêu gọi cử tri nên có mặt đầy đủ trong cuộc tiếp xúc với ứng cử viên.
Có nghĩa là việt-gian cộng-sản định phát triển vở kịch “dân chủ cuội” và nhen nhóm cái gọi là “tam quyền phân lập cuội”, để chứng minh sự mở rộng dân chủ, là chủ đề mà việt-gian Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi kết thúc Đại-hội việt-gian cộng-sản lần XI, đã tuyên bố trong cuộc họp báo chí đầu tiên. Và chúng coi sự thực hiện con đường dân chủ đó bằng cách đổi mới cái gọi là quốc hội lần thứ 13, sao cho có tiếng nói của dân và v.v… được phản ánh trong quốc hội qua các đại biểu của mình. Cũng như chúng tuyên bố các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh, các lãnh đạo đầu ngành không nên tham gia ứng cử hoặc được đề cử vào quốc hội 13. Chúng cũng đề cao việc phát biểu mạnh dạn của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết trong quốc hội 12 và kêu gọi đại biểu quốc hội 13 nên làm như thế.
Loại trừ quốc hội khóa I, trong suốt 11 nhiệm kỳ quốc hội việt-gian cộng-sản, bao giờ việt-gian cộng-sản cũng thực hiện cái gọi là “đảng cử dân bầu”. Và nhân sự trong quốc hội bù nhìn đó hầu hết là đại biểu bù nhìn thứ thiệt bởi vì họ chỉ có nhiệm vụ giơ tay và vỗ tay, cũng như chỉ lo lắng việc hàng hóa bán rẻ phục vụ cho các cuộc họp của quốc hội bù nhìn.
Kể từ khi cái gọi là “mở cửa” cho đến nay, tình hình thế giới đã có những biến chuyển quan trọng và cả tình hình ở Việt Nam cũng thế. Ngay cái chuyện cho phép làm kinh tế thị trường, cho phép đảng viên cũng được làm kinh tế và v.v… cũng như đã không dám trắng trợn tàn bạo và bưng bít thông tin như trước kia nữa vì thế người Việt Nam tỵ nạn việt-gian cộng-sản  đã có được nhiều thông tin từ trong nước. Phải thấy được sự hy sinh và đấu tranh của nhân dân Việt Nam bị trị  và sự đóng góp của nhân dân Việt Nam tỵ nạn việt-gian cộng-sản đã  khiến chúng phải có nhiều biện pháp để che giấu bộ mặt việt gian bán nước chứ không là một đảng phái chính trị yêu nước như chúng tự quảng cáo.
Thông qua toàn bộ hệ thống chính trị của chúng, là đám dân chủ cuội ở trong nước và lũ đặc công đỏ cùng tay sai của chúng ở nước ngoài để chúng độc chiếm trong bước đầu việc thôn tính cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản, trong ba lĩnh vực là: Kinh tế, truyền thông, văn hóa nghệ thuật. Còn về chính trị chúng đã xử dụng những đảng phái ma trơi và thông qua những đảng phái đó để xé lẻ và vô hiệu hóa cái lực lượng trụ cột đã chống chúng một cách hiệu quả từ khởi thủy cho đến tận ngày nay. Đó là Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa anh hùng.
Tại sao vậy?
-         Bởi vì, khi một quân nhân Việt-Nam Cộng-Hòa gia nhập một tổ chức đảng phái nào đó thì người ấy phải đặt quyền lợi của đảng phái lên trên quyền lợi của Tổ Quốc và quyền lợi của Dân Tộc (thí dụ cụ thể nhất là những quân nhân Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị lôi kéo vào các đảng Việt Tân, hay đảng Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh …).
-         Khi Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa còn giữ mình trong tổ chức của quân nhân, thì chất keo gắn kết họ với nhau là truyền thống quân đội, là quốc kỳ Vàng ba sọc đỏ và chỉ có một tôn chỉ duy nhất là Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.
Bản thân việt-gian cộng-sản đã thấy được tính chất trụ cột của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa, nên bất chấp mọi hậu quả, từ sau 30 tháng Tư 1975, chúng đã đưa cái lực lượng trụ cột đó vào nhà tù, dài hạn, để tiêu diệt ý chí chiến đấu, lòng tự hào, kỷ cương quân giai và sức khỏe. Và khi những quân nhân Việt-Nam Cộng-Hòa đó ra được ngoại quốc, thì chúng dùng những tổ chức đảng phái ma trơi, bằng mọi cách không để cho lực lượng quân-nhân Việt-Nam Cộng-Hòa kết hợp thành một khối thống nhất, bằng xử dụng các đảng phái tổ chức ma chuột phân hóa cái lực lượng trụ cột đó, cầm chân không cho lực lượng đó hoạt động, cũng như cho bọn tay sai, chưa từng trong lực lượng Việt Nam Cộng-Hòa, để đưa ra những luận điệu thâm độc nhằm loại bỏ cái lực lượng trụ cột chống việt-gian cộng-sản là Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa, ra khỏi cuộc đấu tranh chung trong công cuộc đấu tranh chống việt-gian cộng-sản.
Thí dụ1: Với sự tiếp tay của Việt Tân, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã lèo lái tổ chức tập thể Chiến Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa đi theo Việt Tân như thế nào, kìm hãm cái lực lượng đó suốt tám năm trời, nghĩa là tiêu mòn tuổi trẻ, nhiệt tình, trí tuệ của lực lượng Tập thể Chiến Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa, chỉ “chống cộng” bằng nuôi heo đất! Cuối cùng Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh bỏ của chạy lấy người, đã được phép cướp cô vợ trẻ của một nạn nhân của việt-gian cộng-sản và nhảy dù lặn mất tiêu.
Thí dụ 2: Xử dụng luận điệu của đám tay sai của tên Lý Long Thân, bang trưởng Tàu Tiều ở Chợ Lớn trước 30 tháng Tư 1975, và cũng là những tên khi tuổi còn trẻ đã chối bỏ gia nhập Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa, như Hứa Vạng Thọ chủ của TinParis.net, và Hà văn Sơn một tên ngay khi 18 tuổi đã xin việc làm công cho sứ-quán Mỹ ở Sài gòn. Lập trường của chúng cho đến nay vẫn giữ nguyên si như chúng đã nhắc lại trong lá thư của tên ăn cắp thơ Hồ Công Tâm, trong thư tên Tâm gửi cho Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH ngày 26/3/2011, trên TinParis.net). Xin được phép trích nguyên văn:
 “Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa ngày nay, hay nói cho đúng hơn là sau ngày 30 tháng Tư 75 đã tan hàng, chỉ còn là một biểu tượng cho tinh thần chống cộng vang bóng một thời trong lịch sử nước nhà. Người quân nhân trẻ nhất bây giờ cũng đã ở tuổi trên 60.”
(Ngưng trích)
Với lập trường như vậy cho nên nhóm Hứa Vạng Thọ và Hà văn Sơn đã tìm mọi cơ hội thuận lợi để ném đá dấu tay hoặc như hiện nay là trực tiếp ra mặt, bôi nhọ và xuyên tạc quan điểm lập trường của Hồn Việt UK online do Nguyễn Đức Chung (tức Nam Nhân) làm chủ cũng như bôi nhọ và xuyên tạc đối với các cây bút cộng tác thường xuyên của Hồn Việt UK online là quý vị Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Đặng Phúc, Văn Trần, Trọng Tín, tôi (Việt Thường) và ….
Thí dụ như tên ở đợ cho sứ quán Mỹ tại Sài gòn khi xưa là Hà văn Sơn đã viết trên giấy trắng mực đen, trong một bài với ngôn ngữ của một tên ở đợ, có tên “Sự hợm hĩnh của kẻ vong thân”, để chửi ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và tôi, Việt Thường.
Bè lũ Hứa Vạng Thọ và Hà văn Sơn đã lòi mặt chuột, đã lộ rõ bản chất “chính trị gia cột đèn”  (tức là những tên vô cảm, vô thức trước các biến chuyển của lịch sử, không thấy được thành quả đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Chúng đứng một chỗ như cái cột đèn không di chuyển, không cao lên được mà cũng không cúi thấp được); hay nói như ông Trọng Tín là kiến thức của lũ chúng về việt-gian cộng-sản cũng như tình hình đấu tranh chống việt-gian cộng-sản của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, đã lạc hậu hơn 30 năm. Trong mắt của Hà văn Sơn và nhóm Hứa Vạng Thọ là cái điều chúng ấm ức nhất, bởi vì Hồn Việt UK online với các cây bút cộng tác đã không chấp nhận quan điểm của bọn chúng là coi lực lượng Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa chỉ còn “vang bóng một thời trong lịch sử nước nhà” (trích trong thư của Hồ Công Tâm trả lời Nam Nhân đã dẫn bên trên). Trong khi đó lập trường của Hồn Việt UK online và những ngòi bút cộng tác thì là ngược lại, nên lũ chúng đã lòi mặt chuột trong câu của Hà văn Sơn, như sau:
“hắn (tức Việt Thường) cho việc dùng chữ Chống Cộng là sai mà phải là “chống việt-gian cộng-sản mới đúng”. Cuối cùng hắn (tức Việt Thường)  hết lời ca tụng, đưa mấy chữ Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa lên tới chín tầng mây.”
(trích trong bài “Sự hợm hĩnh của kẻ vong thân” của Hà văn Sơn).
(còn tiếp)
28 tháng 3 năm 2011
Việt Thường
------------------------------

6 comments:

Anonymous said...

Ông Việt Thường đã chọc đúng những ổ chuột của Hứa Vạng Thọ và Hà Văn Sơn.

Bấy lâu thấy trong các bài viết của Hứa Vạng Thọ,Trương Minh Hoà, Hồ Công Tâm, Hà Văn Sơn… vung vãi đầy "c(h)ứt xám" nay thì rõ vì sao, và nó ở đâu mà ra lắm thế.

Điều trùng hợp lý thú là cái ảnh mặt Hứa Vạng Thọ cũng tạo một „ấn tượng“ rất tương xứng: Ẩn náu trong cái diện mạo đó có sự „lẩn quẩn phần hồn“ của một con chuột già xám ngoét không thoát ra được.

Bây giờ thì ta thấy rõ các loại "chuột xám già" như HVT, "chuột túi" như TMH, „chuột đeo kính lão“ như HCT, "chuột nhắt" KA-HVS đều sắp „thành danh“ vì…„c(h)ứt xám“.

Sau này thiên hạ sẽ còn thấy rõ hơn, mồm „chuột nhắt“ dính đầy „tiết canh“, „chuột túi“ „nhẩy cóc“, „chuột đeo kính lão“ „đ…lắm“ như thế nào. Chờ xem, chờ xem.
A! Xuân con Mèo
Trân trọng.

Cảm ơn ông Việt Thường và BBT.

Anonymous said...

Ông Việt Thường đã chỉ rất đúng tên của "các nhà chống cộng mặt chuột" này: "Chính trị gia cột đèn"!

Từ đất nước Việt nam, nơi mà bọn Việt gian đội lốt cộng sản và tay sai đã và đang gây tội ác tầy trời với nhân dân Việt Nam, đến nỗi các loại cột đèn nếu có chân cũng phải học cách di chuyển để ra đi.

Vậy làm sao mà ra đến hải ngoại thì các "chính trị gia cột đèn" này lại "đứng ì" hết cả lại? Cớ gì bảo nhau đứng dẫm chân nhau tại chỗ trong tình trạng tối om không đèn không điện cả bao năm trời mới đau lòng ai ơi. Các "chính trị gia cột đèn" này, một đằng luôn tự nhận là "đã từng vào sinh ra tử" mà nay bảo "chân đâu? lấy ra mà đi", bỗng đâu lại giở chứng đứng ì, một bước cũng khó, thì thử hỏi các cột đèn có chân, hết còn đi kia, không đèn, hết điện, lấy gì "nói chuyện đèn đóm"? bao giờ "sáng ra"? Rõ là "nói chuyện với cột đèn, chim với cả chuột".

Chưa hết, như ông Việt Thường đã khán rất chuẩn một trong những cái bệnh của các "Chính trị gia cột đèn" này : Vì là "những cột đèn, không đèn hết điện" nên thường hay kéo nhau ra "Hồ Than Thở" phán: Quân Lực VNCH chỉ còn “vang bóng một thời trong lịch sử nước nhà”? Rõ là lòi mặt chuột.

(Để nói thêm cho rõ, cái "Hội Kèn trống Nhà Quàn" hay cái hội nào cũng vậy do bọn Việt Tân lèo lái, tội đâu còn đấy).

Trân trọng
Kính chào ông Việt Thường và BBT.

Khán thính giả tại Đức.
Tay chơi Hà Nội.

Anonymous said...

Cam on ong Viet Thuong da day cho cung mot bai hoc that la dich dang de chung sau nay khoai loai cai dot dac.vay ma cu mo mieng la the nay the no..oi sao co nhung nguoi nhu the da bi mat nuoc va tha phuong cau thuc vay ma khong hoi tinh lai di thoe con duong dot nat nhu vay.

Cam on ong VIET THUONG da day cho chung bai hoc de doi

Anonymous said...

Chúng tôi không thể hiểu: các ông Trương Minh Hòa, Hứa Vạn Thọ hết mình chống Nguyễn Chí Thiện mà lại đi với ông Kim Âu, một người sống chết với Phan Nhật Nam.
Đặc biệt Đặng Văn Nhâm chửi Trương Minh Hòa đến tận cùng nhưng không dám nói ông Hòa có bằng khen của CSVN.
Người ta không còn ủng hộ việc ông Trọng Tín bào chữa cho ông Hòa từ khi biết ông Hòa với Phan Nhật Nam là một qua ông Kim Âu. Xin lỗi nhà báo Trọng Tín. Em ruột Phan Nhật Nam, vợ ông Thái Quang Chung (em tướng Thái Quang Hoàng) đã tự tử trong khi chồng đi tù cải tạo; bà thất vọng vì một người anh chồng đã bảo đảm rằng ông Chung an toàn mọi thứ nếu ở lại, có tin nói bà muốn ở lại để gặp bố từ ngoài bắc vào. Dù hoàn cảnh nào, bà cũng thất vọng trong ổ nằm vùng của gia đình nên đã tự sát. Ông Chung là nhân viên dân sự cao cấp của VNCH.

Anonymous said...

Dân gian Việt Nam thường thật thà: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".

"Mướp đắng giải nhiệt".

Trân trọng trân trọng.

Anonymous said...

Toi dong y voi nhan dinh cua ong Viet Thuong !Ve truong hop Nguyen chi Thien 1/Ta cong nhan gia tri cua tap tho HDN 2/NCT cu cho rang la nguoi that 3/Toi khong dong y viec song va lam cua ong ta sau 1995 (ong ta co rat nhieu dieu sai trai nhu trong bai Hoa gia Hoa that cua Tran viet Dai Hung ,vi du : Quang Do va Phat Giao ...)

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------